Hjælp di­ne næ

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers

i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald btwe­e­kend@ bt. dk

Nen en­som kamp. Man over­vur­de­rer, hvor me­get den en­kel­te kan gø­re uden støt­te. Men vi kan se, at når sund­hed ik­ke kun bli­ver den en­kel­tes an­svar, men ind­dra­ger om­gi­vel­ser­ne, får langt fle­re suc­ces, « si­ger hun. Chris Ma­cDo­nald har op­le­vet det fle­re gan­ge, se­ne­st med si­ne U- Turn- pro­jek­ter. » Det er svært at æn­dre livs­stil selv. Selv­om det går godt, og det er en suc­ces, fal­der man­ge tilbage i den gam­le livs­stil. Når jeg un­der­sø­ger hvor­for, går det igen, at del­ta­ger­nes om­gi­vel­ser sta­dig f. eks. ry­ger, drik­ker, spi­ser us­undt og le­ver inak­tivt. Det er svært at væ­re den, som skil­ler sig ud, « si­ger han.

So­ci­al ac­cept er et be­hov

Men­ne­skets al­ler­stør­ste be­hov er at bli­ve ac­cep­te­ret so­ci­alt.

» Vo­res over­le­vel­se har væ­ret af­hæn­gig af at hø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.