Rme­ste i mål

BT - - STYRK DIT LIV -

til. Æn­drer man livs­stil ra­di­kalt, kan man fø­le sig iso­le­ret. Det stres­ser, og det er let­te­re at op­gi­ve end at hol­de fast. Nog­le kan væ­re skep­ti­ske over for, at en af ven­ner­ne plud­se­lig æn­drer va­ner og se det som en in­di­rek­te kri­tik af de­res eg­ne va­ner, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Den go­de nyhed er, at det kan la­de sig gø­re at æn­dre livs­sti­len va­rigt, hvis om­gi­vel­ser­ne ind­dra­ges. Hol­bæk Sy­ge­hus har suc­ces med at få over­væg­ti­ge børn til at ta­be sig – og 80 pct. hol­der vægt­ta­bet. Det er en suc­ces­ra­te, som har gi­vet gen­lyd ver­den over.

Op­skrif­ten er, at he­le fa­mi­li­en er ind­dra­get og får kla­re in­struk­ser i, hvor­dan al­le kan støt­te og ik­ke må gå på kom­pro­mis i for­hold til den nye livs­stil. Fa­mi­li­en får hjælp fra bå­de psy­ko­log, diætist, læ­ger og so­ci­al­rå­d­gi­ve­re, og det vi­ser sig, at re­sten af fa­mi­li­en og­så ta­ber sig un­der­vejs.

Chris Ma­cDo­nald ser Hol­bæk- re­sul­ta­ter­ne som et ek­sem­pel på, hvor vig­tig støt­te fra de nær­me­ste er.

» Vil man æn­dre sin livs­stil, nyt­ter det ik­ke, at kæm­pe helt ale­ne. Har man ik­ke støt­te fra si­ne om­gi­vel­ser, må man prø­ve at fin­de op­bak­ning i f. eks. en idræts­klub el­ler i an­dre net­værk. «

Be­ti­na Ja­cob­sen pe­ger på ry­ge­om­rå­det, hvor ry­ge­loven har gjort det let­te­re at fo­re­ta­ge det sun­de valg og svæ­re­re at fo­re­ta­ge det us­un­de.

» Det be­ty­der, at langt fær­re ry­ger, og he­le hold­nin­gen til ryg­ning har æn­dret sig. Hvis man ser en livs­stils­æn­dring som at skul­le tril­le en tung sten op ad en me­get stejl bak­ke, så kig­ger vi nor­malt på overar­me­ne for at se, om de er stær­ke nok til at gen­nem­fø­re det. Men un­der­sø­gel­ser vi­ser, at det er bed­re at kig­ge på, om man kan gø­re bak­ken min­dre stejl, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.