? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Kæ­re Chris: Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful!

Jeg er en yn­gre kvin­de, som li­ge er be­gyndt at lø­be. Jeg er i ok form og be­væ­ger mig me­get i dag­lig­da­gen. Jeg kan li­de at lø­be, men sy­nes, det går alt for lang­somt, når jeg føl­ger et af de pro­gram­mer, hvor man lang­somt skal træ­ne sig op til at kun­ne lø­be fem ki­lo­me­ter. Er det vir­ke­lig nød­ven­digt? Ven­li­ge hils­ner Ida

Løb er på man­ge må­der en dej­lig mo­tions­form. Det er rig­tig godt for bå­de kredsløb og styr­ke, og du kan få stor for­nø­jel­se af dit løb re­sten af li­vet, så til­lyk­ke med, at du er kom­met så godt i gang.

Men det nyt­ter ik­ke, at du sprin­ger op­byg­nin­gen over. Ri­si­ko­en for ska­der ved løb er re­la­tivt stor, især hvis du ik­ke træ­ner mus­k­ler, se­ner og led­bånd or­dent­ligt op. Det er et godt tegn, at din kon­di­tion er så god, at du kan lø­be fem ki­lo­me­ter uden op­hør, men du skal og­så

We­e­kend - 29.08.2015 det al­drig ud­for­dren­de el­ler ned­la­den­de, du ved, på den der ‘ are you su­re this is a good idea? Re­al­ly?’- må­de. Det var ægte og ind­le­ven­de – uden at døm­me.

Hans til­lid til mig og mi­ne valg be­tød me­re, end jeg kan si­ge. Det sam­me gjor­de den tid og dybe, ægte in­ter­es­se, han in­ve­ste­re­de i mig og mi­ne pro­jek­ter. Det var hans må­de at for­tæl­le mig, at hvis det var vig­tigt for mig, så var det og­så vig­tigt for ham.

Det be­tød ik­ke, at han ik­ke stil­le­de mig til an­svar, hvis jeg i et an­fald af mis­mod slæk­ke­de på mi­ne drøm­me el­ler mål. Så fik hans ind­sigts­ful­de spørgs­mål mig til at ind­se, at jeg var på vej i en for­kert ret­ning.

Det er gå­et op for mig, hvor sjæl­den og vig­tig li­ge præ­cis den slags støt­te er. At et an­det men­ne­ske in­ter­es­se­rer sig ægte og dybt for, hvad man tæn­ker, øn­sker og vil. Vi ta­ger hin­an­den for gi­vet, og tror, at vi ken­der hin­an­den. Men vi æn­drer os ( he­le li­vet). Det sam­me gør vo­res drøm­me og mål.

Den al­ler­stær­ke­ste støt­te, du kan gi­ve et an­det men­ne­ske, er at in­ter­es­se­re dig for, hvad de gør – uden at væ­re for­døm­men­de. Hvor­når har du sidst for­dy­bet dig i, hvor­dan di­ne børn, din æg­te­fæl­le, din bed­ste ven el­ler di­ne for­æl­dre har det – li­ge nu? Og vist dem, at det og­så be­ty­der no­get for dig? Det er så me­get vig­ti­ge­re end et over­fla­disk ‘ ja, du er dyg­tig’, mens du har travlt med den se­ne­ste besked på din smartp­ho­ne. træ­ne re­sten af din krop, til at kun­ne kla­re be­last­nin­gen. Der­for bør du føl­ge et pro­gram. Har du lyst til at lø­be me­re, må du hel­le­re lø­be fle­re og kor­te­re tu­re end ud­vi­de, hvor langt du lø­ber. Du skal ger­ne hol­de en dags pau­se mel­lem hver lø­be­dag. Det er i pau­ser­ne, at krop­pen bygger sig op. Du kan godt lø­be tre- fi­re gan­ge om ugen, men ik­ke me­re end det. To gan­ge om ugen bør væ­re mini­mum, så du kom­mer ind i en va­ne. Løb kan kræ­ve lidt tå­l­mo­dig­hed. Bli­ver du øm ef­ter et løb, bør du sprin­ge et træ­nings­pas over og gå tilbage til det ni­veau, du var på et par uger før. Sup­plér evt. dit løb med an­dre træ­nings­for­mer – cykling el­ler styr­ke­træ­ning. På den må­de va­ri­e­rer du be­last­nin­gen og det er godt for mo­ti­va­tio­nen.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.