’ Jeg sav­ner støt­ten fra min far’

BT - - KLUMMEN -

Jeg sav­ner min far – at han er li­ge her ved si­den af mig – og hans stem­me. Men mest af alt sav­ner jeg ham for hans dybe, ube­tin­ge­de til­lid til mig og in­ter­es­se i, hvad jeg fo­re­tog mig. Den har væ­ret en uvur­der­lig støt­te i mit liv. Jeg kom­mer ik­ke fra en fa­mi­lie, hvor vi na­tur­ligt gik og hep­pe­de på hin­an­den. Tvær­ti­mod kan jeg ik­ke hu­ske ét tids­punkt, hvor der ik­ke var en af os, som hav­de et el­ler an­det tungt at kæm­pe mod, og min mor hav­de si­ne pro­ble­mer med de­pres­sion.

Men når det hand­le­de om at væ­re der – for hin­an­den og støt­te hin­an­den – var der al­drig tvivl. Selv da det vi­ste sig, at mi­ne mål var langt fra, hvad min fa­mi­lie nor­malt stod for – kon-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.