Ret­ten til li­vet

Store eti­ske di­lem­ma­er sæt­tes på spil i Ian McEwans nye ro­man ’ Bar­nets tarv’

BT - - BOG- FIX - Per Krogh Hansen

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Dhel­le­re vil dø end for­bry­de sig mod sin tro.

Fio­na står der­for over for en svær af­gø­rel­se. For in­di­vi­dets ret til selv at be­stem­me, og det åben­ly­se pres, sek­ten og tro­en læg­ger på dren­gen og hans fa­mi­lie, er ik­ke klart ad­skil­le­ligt. Dren­gen, den in­tel­li­gen­te, smuk­ke og kunst­ne­ri­ske Adam, vir­ker af­kla­ret – men kan man over­ho­ve­det væ­re det i så­dan en si­tu­a­tion? Fio­nas be­slut­ning bli­ver ik­ke nem­me­re af, at hun i sti­gen­de grad la­der sig gå på af sin egen barn­løs­hed, ej hel­ler af, at hen­des mand gen­nem man­ge år har for­ladt hen­de til for­del for en me­get yn­gre kvin­de. Han el­sker sta­dig Fio­na, be­dy­rer han, men han vil ha­ve lov at op­le­ve li­den­ska­ben igen. Hen­des hen­gi­vel­se er ik­ke nok.

De, der før har læst McEwan, vil vi­de, at han for­står at over­ra­ske læ­se­ren un­der­vejs. Der­for skal jeg ik­ke af­slø­re, hvad Fio­na væl­ger og med hvil­ke kon­se­kven­ser – for kon­se­kven­ser får val­get selv­føl­ge­lig. Bå­de for Adam og for hen­de selv.

Ro­ma­nens an­lig­gen­de er egent­lig ik­ke en kri­tik af den sek­te­ri­ske, fun­da­men­ta­li­sti­ske tan­ke­gang hos Je­hovas Vid­ner, men sna­re­re en un­der­sø­gel­se af det di­lem­ma, der knyt­ter sig til ju­ra­en – nem­lig, at selv om loven er ned­fæl­det og fæl­les, så ad­mi­ni­stre­res den i sid­ste en­de af men­ne­sker. McEwan præ­sen­te­rer os for et af dis­se men­ne­sker. Det er klogt og nu­an­ce­ret skre­vet, med respekt for de ufor­e­ne­li­ge for­skel­lig­he­der, der er grund­ste­nen i vo­res sam­fund. Ti­tel: ’ Bar­nets tarv’ For­fat­ter: Ian McEwan. Si­der: 200. Pris: 249,95. For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.