’ Jeg ser kun Down­ton Ab­bey’

Al­bum- ak­tu­el­le Mat­hil­de er ik­ke stor­for­bru­ger af tv. Kun vel­pro­du­ce­re­de dra­ma- se­ri­er kan fan­ge hen­des op­mærk­som­hed

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Fo­to Pre­ben Mad­sen Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Ful­de navn: Gift med: Adres­se: ud­gi­vet Ak­tu­el: Bonu­s­in­fo: Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert

ho­eg@ bt. dk » Jeg må si­ge ja­zz. Men jeg el­sker al vel­spil­let mu­sik – bort­set fra en­kel­te gen­rer. » Jeg kik­ke­de i min jak­ke­lom­me og der lå en bil­let fra 18. maj, hvor jeg fik lok­ket Las­se med i bif­fen for at se en ro­man­tisk film, ’ Far from the Mad­ding Crowd’. Jeg valg­te den, for­di Tho­mas Vin­ter­berg har in­stru­e­ret fil­men. Las­se og jeg ta­ger of­te i Sca­la Svend­borg, som vi­ser man­ge go­de film. Det var nok ik­ke et valg, Las­se hav­de ta­get, men der var go­de sku­e­spil­le­re, og den var me­get smukt fo­to­gra­fe­ret. « » Jeg har man­ge fa­vo­rit­ter. Men ’ God­fat­her’ 1 og 2 kan jo no­get helt spe­ci­elt. Jeg har spist mid­dag sam­men med Fran­cis Ford Cop­po­la ( fil­mens in­struk­tør, red.) en­gang i New Or­le­ans. Han kun­ne si­ge ’ Klam­pen­borg’. » Det var Ba­siru Su­so ( afri­kansk mu­si­ker, der bor i Dan­mark, red.) med Mik­kel Nord­sø, Klaus Men­zer og Ni­els Ry­de i Smø­gen på Lun­de­borg Havn. Fedt at få ver­dens­mu­sik til ’ Vand­kants- Dan­mark’. thil­de Bon­do. • Las­se Helner. • Lun­de­borg. • So­lo- de­but: 1975 med al­bum­met ’ Pi­ge­sind’, men har 16 al­bum som ’ Las­se & Mat­hil­de’ samt med Hval­sø­spil­le­mæn­de­ne. • Med al­bum­met ’ San­ge til he­sten’. Den 3. sep­tem­ber spil­ler hun sin 40 års ju­bilæum­s­kon­cert med bl. a. Povl Dis­sing og Alex Ri­el på Po­sten i Oden­se. • På Kim Lar­sen- san­gen ’ Østre Gas­værk’ er Mat­hil­de ’ Lange Lo­ne’. » Det var helt sik­kert B. B. King og Aretha Franklin med big­band til en gal­la­kon­cert for 15.000 pu­bli­kum­mer – 80 pct. sor­te i gal­la – i New Or­le­ans. He­le stem­nin­gen om­kring den ju­bilæum­s­kon­cert, som B. B. King og Aretha Franklin gav på New Or­le­ans He­ri­ta­ge Ja­zz Festi­val, var unik. Det var et af de vil­de­ste, mest vel­spil­len­de big­ban. Ddet var stem­nin­gen, ste­det og kom­bi­na­tio­nen af de to iko­ner. « » ’ Down­ton Ab­bey’, den se­rie er ufat­te­ligt godt la­vet, og al­le re­k­vi­sit­ter er ori­gi­na­le fra ste­det. Jeg el­sker ba­re den se­rie, og samt­li­ge sku­e­spil­le­re er mester­ligt ca­stet. Og­så se­ri­en ’ Lilyham­mer’, som jeg ser på Net­flix, er et mester­værk. Den har den grove mu­si­ker­hu­mor, er knivskarp, med fed mu­sik, su­per- godt skru­et sam­men og mester­li­ge ka­rak­ter- spil­le­re. » Jeg ser kun ’ Down­ton Ab­bey’. El­lers ser jeg ik­ke tv – kun Net­flix- se­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.