Hjort vil sæt­te løn­nen ned

Finansministeren genåb­ner dis­kus­sion om ind­slus­nings­løn, som borgerlig tæn­ket­ank an­slår vil ska­be 7.000 job

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Kil­de: lontjek. dk,

IND­SLUS­NINGS­LØN

For alt for man­ge le­di­ge bli­ver vej­en ind på ar­bejds­mar­ke­det van­ske­lig­gjort af de hø­je mind­ste­løn­nin­ger. Så hvis man vil sik­re, at fl ere kom­mer i beskæf­ti­gel­se, så bør man over­ve­je en ind­slus­nings­løn.

Det si­ger den li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos, eft er fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) i et in­ter­view i Jyl­lands- Po­sten åb­ner for la­ve­re løn­nin­ger.

Iføl­ge fi nans­mi­ni­ste­ren er ad­gan­gen til ar­bejds­mar­ke­det ble­vet for svær for en grup­pe af men­ne­sker, der ik­ke kan tje­ne si­ne 125 el­ler 130 kro­ner i ti­men hjem.

Che­fø­ko­nom i Cepos Mads Lund- by Hansen op­for­drer Claus Hjort Fre­de­rik­sen til at gø­re al­vor af tan­ken.

Cepos: Fle­re ind­van­dre­re i job

» Det er det, der skal til, hvis man for al­vor skal in­te­gre­re fl ygt­nin­ge og an­dre ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re på det dan­ske ar­bejds­mar­ked, « for­kla­rer Mads Lund­by Hansen.

Iføl­ge Cepos’ be­reg­nin­ger vil man kun­ne løft e be­skæft igel­sen med 7.000 per­so­ner, hvis man ind­fø­rer en ind­slus­nings­løn på ek­sem­pel­vis 70 kro­ner i ti­men.

» Det er ik­ke me­nin­gen, man skal væ­re på den re­la­tivt la­ve løn i lang tid, da løn­nen skal sti­ge i takt med, at sprog­kund­ska­ber og ar­bejd­s­ev­ne bli­ver bed­re. I lø­bet af to- tre år bør man væ­re op­pe på mind­ste­løn­nen, « si­ger Mads Lund­by Hansen.

Han sam­men­lig­ner det nu­væ­ren- de job­mar­ked med en sti­ge, hvor de ne­der­ste trin er ta­get væk.

» De er pil­let væk med de dan­ske overenskom­ster og hø­je mind­ste­løn­nin­ger. Det be­ty­der, at det ik­ke er al­le ind­van­dre­re og fl ygt­nin­ge, der kan ta­ge det store trin op og væ­re en løn på 130 kro­ner vær­dig. Der­for er vo­res an­be­fa­ling at sæt­te fl ere trin ind, « si­ger Mads Lund­by Hansen.

» Den dan­ske ar­bejds­mar­keds­mo­del er en suc­ces, men om­kring in­te­gra­tion på ar­bejds­mar­ke­det for grup­per med fær­re kom­pe­ten­cer er der pro­ble­mer, « un­der­stre­ger øko­no­men.

Træ­de­sten på dags­or­de­nen

Claus Hjort Fre­de­rik­sen si­ger til Jyl­lands- Po­sten, at han vil drøft e mu­lig­he­den for en ’ træ­de­sten’ ved de kom­men­de tre­part­s­for­hand­lin­ger.

MIND­STE­LØN

Der er ik­ke lov­be­stemt mind­ste­løn i Dan­mark. Løn­nen er for­hand­let gen­nem overenskom­ster. Over 65 pct. af løn­mod­ta­ger­ne er med­lem af en fag­for­e­ning, og de overenskom­ster, der for­hand­les af for­bun­de­ne, dæk­ker 80- 90 pct. af ar­bejds­ta­ger­ne. Selv om Dan­mark ik­ke har no­gen mind­ste­løn, be­trag­tes de kol­lek­ti­ve overenskom­ster oft e som en eff ek­tiv ret­tes­nor. Den gen­nem­snit­li­ge mind­ste­løn for al­le pri­va­te og off ent­li­ge kol­lek­ti­ve overenskom­ster er ca. 110 kr.

Mads Lund­by Hansen fra den bor- ger­li­ge tæn­ket­ank Cepos lok­ker med, at la­ve­re løn vil skaf­fe 7.000 ar­bejds­plad­ser. F. eks. til ind­van­dre­re. Finansministeren vil dis­ku­te­re ind­slus­nings­løn med ar­bejds­mar­ke­dets par­ter. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.