EL: La­ve­re løn gi­ver ik­ke fl ere ar­bejds­plad­ser

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­MAR­KED

Hvis fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) vil gø­re al­vor af de tan­ker om dan­ske løn­nin­ger, han lør­dag luft er i Jyl­lands- Po­sten, så skal han næp­pe reg­ne med støt­te fra En­heds­li­sten.

I et in­ter­view med Jyl­lands- Po­sten pe­ger fi nans­mi­ni­ste­ren på de hø­je mind­ste­løn­nin­ger som en bar­ri­e­re for le­di­ge, der har svært ved at kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det.

» Vi har jo et pro­blem, hvis man ik­ke kan tje­ne si­ne 125 el­ler 130 kro­ner hjem, som mindste­be­ta­lin­gen er. Så er vo­res sy­stem, at du en­ten er in­de el­ler ude af job­mar­ke­det, « si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen til avi­sen.

Men det er alt­så ik­ke løn­nen, der er pro­ble­met, me­ner En­heds­li­sten. Ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer Finn Sø­ren­sen pe­ger i ste­det på mang­len af job som den pri­mæ­re år­sag.

» Det er jo ik­ke mind­ste­løn­nen, der hol­der de job­sø­gen­de væk. Det er mang­len på job. Den se­ne­ste un­der­sø­gel­se vi­ser, at 180.000 per­so­ner for­gæ­ves sø­ger eft er job, « si­ger han.

Finn Sø­ren­sen me­ner i ste­det, at Claus Hjort Fre­de­rik­sen i vir­ke­lig­he­den for­sø­ger at pres­se løn­nin­ger­ne ned med sit indspark i de­bat­ten.

» Claus Hjorts vir­ke­li­ge dags­or­den er at få pres­set løn­nin­ger­ne ned ge­ne­relt. Det ræs mod bun­den, som al­le­re­de er i gang med so­ci­al dum­ping, vil han for­stær­ke, « si­ger Finn Sø­ren­sen.

Finansministeren luft er si­ne tan­ker, kort før tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne skal fi nde sted. Og det er ik­ke en spe­ci­elt god op­takt til de stra­bad­ser, me­ner Finn Sø­ren­sen.

Hold nal­ler­ne væk

» Claus Hjort Fre­de­rik­sen skal hol­de nal­ler­ne væk fra løn­dan­nel­sen. Han hol­der selv skå­l­ta­ler om den dan­ske mo­del, men nu gør han, hvad han kan, for at un­der­mi­ne­re den. Løn og ar­bejds­tid for­hand­les af fag­for­e­nin­ger og ar­bejds­gi­ve­re, det skal Fol­ke­tin­get ik­ke blan­de sig i, « si­ger ar­bejds­mar­kedsord­fø­re­ren, der li­ge­frem op­for­drer fag­be­væ­gel­sen til at boy­kot­te for­hand­lin­ger­ne på grund­lag af ud­mel­din­ger­ne.

» Jeg må på det kraft ig­ste ad­va­re le­der­ne i den dan­ske fag­be­væ­gel­se om at gå i tre­part­s­for­hand­lin­ger på det grund­lag. I øje­blik­ket lok­ker re­ge­rin­gen med tre­part­s­for­hand­lin­ger, hvis fag­be­væ­gel­sen går med til en dår­lig dag­pen­ge­aft ale, hvor even­tu­el­le min­dre for­bed­rin­ger skal be­ta­les af de ar­bejds­lø­se selv. Der er ik­ke no­gen frem­tid i no­gen af de­le­ne, og det bør fag­be­væ­gel­sen gi­ve Claus Hjort klar besked om her og nu – el­lers trom­ler han vi­de­re, og løn­mod­ta­ger­ne bli­ver kørt over, « si­ger Finn Sø­ren­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.