CECILLIA SAG­DE J

Dan­marks­hi­sto­ri­ens før­ste trans­seksu­el­le kir­ke­bryl­lup fo­re­gik i Ring­s­ted i går

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

TRANS- BRYL­LUP

Da Cecillia Mundt og Isa­bel Storm fra Ring­s­ted i går sat­te rin­ge på hin­an­dens fin­gre, kun­ne de ik­ke ale­ne kal­de sig for æg­te­fæl­ler, men og­så hi­sto­ri­eskri­ve­re.

For par­ret, som i går sag­de ja til hin­an­den i Sct. Bendts Kir­ke i Ring­s­ted, er nem­lig det før­ste trans­køn­ne­de par, der bli­ver gift i den dan­ske fol­kekir­ke.

Cecillia Mundt og Isa­bel Storm er beg­ge født som mænd, men le­ver som kvin­der. I går var de ho­ved­per­so­ner­ne i en stor hi­sto­risk be­gi­ven­hed, da de en­de­lig kun­ne si­ge ja til at bli­ve hin­an­dens for evigt med Gud som vid­ne.

Gårs­da­gens vi­el­se fandt sted knap 26 år ef­ter, at det før­ste ho­mo­seksu­el­le par fik lov til at bli­ve vi­et i Dan­mark. Det var i 1989, da Axel Ax­gil og Ei­gil Eskild­sen gif­te­de sig på Kø­ben­havns Rå­d­hus. Hi­sto­ri­en var den­gang en stor sen­sa­tion ver­den over, og Dan­mark var og­så det før­ste land i ver­den, der til­lod re­gi­stre­re­de part­ner­ska­ber for per­so­ner af sam­me køn.

Brød bryl­lups­ri­tu­a­ler

Dan­marks før­ste trans­køn­ne­de bru­de­par brød imid­ler­tid med en lang ræk­ke bryl­lups­ri­tu­a­ler, da de i går sag­de ja til at bli­ve hin­an­dens ko­ner. Par­ret hav­de blandt an­det valgt at trod­se ritualet med at sove hver for sig nat­ten før bryl­lup­pet, li­ge­som de og­så an­kom til kir­ken sam­men, hvor­ef­ter de slen­tre­de op ad kir­ke­gul­vet sam­men med en fæl­les ve­nin­de.

Bru­de­par­ret var og­så ut­ra­di­tio­nelt klædt i mat­chen­de mør­ke, gulvlan­ge kjo­ler in­spi­re­ret af re­næs­san­cen. Med de­res tøjvalg øn­ske­de par­ret at vi­se, at de ik­ke vil væ­re li­ge­som al­le an­dre, for­tal­te Cecillia Mundt ef­ter­føl­gen­de til BT. Bryl­lup­pet blev des­u­den holdt i et ki­ne­sisk tema, og der­for hav­de fle­re af gæ­ster­ne stuk­ket spi­sepin­de i hå­ret og iført sig sil­ke­tøj.

Nervøs stem­ning

Til trods for at par­rets bryl­lups­dag fak­tisk var en stor, hi­sto­risk be­gi­ven­hed var det dog ik­ke no­get, par­ret selv til­lag­de no­gen stor vægt.

» Det er et gan­ske al­min­de­ligt bryl­lup for os og in­tet an­det. Vi kan jo ik­ke gø­re ved, at vi kom­mer til at skri­ve hi­sto­rie. Det er jo af kær­lig­hed, at vi gør det, « lød det sam­stem­men­de svar fra Cecillia Mundt og Isa­bel Storm, der har kendt hin­an­den i et par år.

Ik­ke de­sto min­dre vir­ke­de beg­ge kvin­der tem­me­lig nervø­se, da BT mød­te par­ret in­den vi­el­sen i et fest­lo­ka­le be­lig­gen­de ved et ræk­ke­huskvar­ter i Ring­s­ted, hvor fe­sten se­ne­re skul­le fin­de sted.

Et stort pres

Ef­ter et par dybe vej­rtræk­nin­ger og ud­veks­ling af kram sat­te de sig ind i en sort Ford- sta­tioncar, der var py­n­tet med rø­de ro­ser, hvi­de sil­kebånd og flag til lej­lig­he­den.

Kort før vi­el­sen ud­tryk­te præ­sten og­så stor be­gej­string for sin rolle i dan­marks­hi­sto­ri­ens før­ste trans­seksu­el­le kir­ke­bryl­lup. Al­li­ge­vel un­der­stre­ge­de han, at han ik­ke vil­le gø­re no­get an­der­le­des, end hvis det hav­de væ­ret en al­min­de­lig vi­el­se.

Fan­ta­stisk ta­le

I sin ta­le frem­hæ­ve­de han især vig­tig­he­den af at hol­de kær­lig­he­den i li­ve ved bå­de at hol­de af og om hin­an­den, men han kun­ne al­li­ge­vel ik­ke und­gå at kom­me ind på bryl­lup­pets sær­li­ge ka­rak­ter.

» Må­ske vil nog­le me­ne, at det er mo­digt af jer at ud­stil­le je­res kær­lig­hed. Nog­le sy­nes må­ske, at det er græn­se­over­skri­den­de. Nog­le vil må­ske ryn­ke på næ­sen. Men dem om

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

» Gud har og­så en plan med jer, og den går ud på at hol­de af og om hin­an­den, og at I ny­der hvert øje­blik, I får lov til at leve sam­men, « slut­te­de sog­ne­præst Hen­rik Fuglsang- Dam­gaard sin ta­le til bru­de­par­ret. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.