’’

BT - - NYHEDER - Cecillia Mundt og Isa­bel Storm

Det er et gan­ske al­min­de­ligt bryl­lup for os og in­tet an­det. Vi kan jo ik­ke gø­re ved, at vi kom­mer til at skri­ve hi­sto­rie. Det er jo af kær­lig­hed, at vi gør det

» Det er et pres at væ­re de før­ste trans­køn­ne­de i Dan­mark, der skal gif­tes. Vi skal igen stå som et for­bil­le­de for en mi­no­ri­tet, og det kan væ­re me­get psy­kisk hårdt, « for­tal­te Cecillia Mundt.

50- åri­ge Cecillia Mundt har før skre­vet dan­marks­hi­sto­rie, da hun i sep­tem­ber 2014 var den før­ste dan­sker til at få et juri­disk køns­skif­te. Det in­de­bæ­rer, at man som mand får et kvin­de­ligt CPR- num­mer samt et F for fe­ma­le ( kvin­de, red.) i pas­set.

En de­ci­de­ret køns­skif­te­o­pe­ra­tion har Cecillia Mundt dog ik­ke væ­ret igen­nem end­nu, da hun sta­dig ven­ter på at bli­ve god­kendt til ope­ra­tio­nen. Men pla­nen er, at beg­ge kvin­der skal igen­nem en ope­ra­tion for at kun­ne bli­ve fuld­byr­de­de kvin­der.

Si­den ju­ni 2012 har det væ­ret mu­ligt for to per­so­ner af sam­me køn at bli­ve vi­et i den dan­ske fol­kekir­ke, så­fremt par­ret kan få en præst til at med­vir­ke.

Cecillia Mundt og Isa­bel Storm har beg­ge drømt om at bli­ve vi­et i en kir­ke, og der­for blev de me­get lyk­ke­li­ge, da by­ens sog­ne­præst Hen­rik Fuglsang- Dam­gaard ind­vil­li­ge­de i at fo­re­stå vi­el­sen. det. Ad om­ve­je har I nu fun­det lyk­ken, og hvor der er kær­lig­hed, er Gud og­så, « lød det fra Hen­rik Fuglsang- Dam­gaard.

Især præ­stens ta­le vak­te me­gen be­gej­string hos det ny­gif­te par, der var me­get be­væ­ge­de, da de kom ud af kir­ken, mens de om­kring 50 in­vi­te­re­de gæ­ster ka­ste­de med ris og ly­kønsk­nin­ger.

» Vi er så gla­de, og præ­stens ta­le var fan­ta­stisk god, « lød det fra det ny­gif­te par, in­den tu­ren gik vi­de­re til et fest­lo­ka­le i Ring­s­ted, hvor me­nu­en lød på ki­ne­sisk buf­fet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.