Fore­ning: En stor an­er­ken­del­se af os

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

VI­EL­SE

Hos LGBT Dan­mark - Lands­for­e­nin­gen for bøs­ser, les­bi­ske, bi­seksu­el­le og trans­per­so­ner glæ­der man sig over lør­da­gens kir­ke­li­ge vi­el­se i Ring­s­ted.

Her blev Isa­bel Storm og Cecillia Mundt lan­dets før­ste trans­køn­ne­de par, der blev vi­et i en kir­ke og af en præst.

» Det er en an­er­ken­del­se af os, at den før­ste kir­ke­li­ge vi­el­se af to trans­køn­ne­de nu har fun­det sted. Det har en sær­lig be­tyd­ning, « si­ger Linda Thor Pe­der­sen, trans­po­li­tisk talskvin­de for LGBT.

» Tid­li­ge­re har præ­ster væ­ret ude at si­ge, at de ik­ke vil­le vie trans­køn­ne­de. Men i dag tæn­ker langt de fle­ste præ­ster po­si­tivt om os, og jeg tror, det er de fær­re­ste, der har et pro­blem med trans­køn­ne­de, « si­ger Linda Thor Pe­der­sen.

End­nu en trans­køn­net vi­el­se

Fak­tisk var vi­el­sen mel­lem Isa­bel Storm og Cecillia Mundt fra Ring­s­ted ik­ke da­gens ene­ste trans­køn­ne­de vi­el­se. Et an­det sted i lan­det blev et an­det trans­køn­net par gift - men de har valgt at gø­re det i ano­ny­mi­tet, for­tæl­ler Linda Thor Pe­der­sen.

» Det er til­fæl­digt, at der li­ge er to vi­el­ser i den­ne we­e­kend. Det kun­ne li­ge så godt væ­re sket i for­å­ret, ef­ter der blev åb­net op for, at man kun­ne få juri­disk køns­skif­te, « op­ly­ser talskvin­den.

LGBT har i for­bin­del­se med we­e­ken­dens vi­el­ser ik­ke mod­ta­get no­gen ne­ga­ti­ve hen­ven­del­ser, op­ly­ser Linda Thor Pe­der­sen.

» Vi le­ver med kær­lig­he­den hver dag, « lød det fra det lyk­ke­li­ge bru­de­par kort ef­ter vi­el­sen, hvor de om­kring 50 ind­bud­te gæ­ster ka­ste­de riskorn og ly­kønsk­nin­ger mod de ny­gif­te.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.