Ny bo­lig­bom­be

En lovæn­dring 1. novem­ber gør, at bo­lig­kø­be­re skal ha­ve fle­re pen­ge op af lom­men

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

LOVÆN­DRING

Hvis du går med pla­ner om at kø­be bo­lig i den nær­me­ste frem­tid, så kan du godt al­le­re­de nu be­gyn­de at fyl­de spa­re­gri­sen op med pen­ge­sed­ler.

En ny lovæn­dring, der træ­der i kraft 1. novem­ber, be­ty­der nem­lig, at bo­lig­kø­be­re selv skal til at pun­ge ud med fem pro­cent af kø­be­sum­men, når de op­ta­ger bo­lig­lån.

Hidtil har det væ­ret mu­ligt at lå­ne 80 pro­cent i re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet og de re­ste­ren­de 20 pro­cent i ban­ken, men frem­over bli­ver det alt­så kun mu­ligt at lå­ne 95 pro­cent af be­lø­bet sam­let set.

Og hvis man ek­sem­pel­vis skal ud at lå­ne to mil­li­o­ner til en ejer­lej­lig­hed, så skal man ha­ve 100.000 op af egen lom­me for at få grønt lys til bo­lig­køb i ban­ken. Er man på ud­kig ef­ter et hus i f. eks. København el­ler Aar­hus, kan be­lø­bet hur­tigt lø­be op i det dob­bel­te.

Eks­per­ter ue­ni­ge

For­må­let med den ny re­gel, som Fi­nan­stil­sy­net har skre­vet ind i be­kendt­gø­rel­sen om god skik for fi­nan­si­el­le virk­som­he­der, er at dæm­me op for frem­ti­di­ge bo­lig­bob­ler.

Men blandt eks­per­ter, som BT har talt med, er der ue­nig­hed om, hvor­vidt det rent fak­tisk kan for­hin­dre en ny bo­lig­bob­le, som vi så, da fi­nanskri­sen brød ud, hvor man­ge dan­ske­re blev tek­nisk in­sol­ven­te, for­di de ek­stremt hø­je huspri­ser plud­se­lig faldt dra­ma­tisk.

Curt Li­lie­gre­en, der er le­der af Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den- cen­ter, me­ner ik­ke, at ind­gre­bet vil på­vir­ke huspri­ser­ne sær­ligt me­get.

» Man ind­fø­rer det for at fore­byg­ge, at mar­ke­det op­he­des, og at folk kom­mer i ufø­re, for­di de ka­ster sig ud i bo­lig­køb, uden at de er for­be­redt på det. Men jeg me­ner ik­ke, at det vil få den store ef­fekt i for­hold til en bo­lig­bob­le. Langt de fle­ste men­ne­sker, der har et hus i for­vej­en, kan jo sag­tens læg­ge fem pro­cent, så for dem er det li­ge me­get, « si­ger Curt Li­lie­gre­en fra Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter.

Førs­te­gangs­kø­be­re i fo­kus

Han me­ner, at lovæn­drin­gen ram­mer so­ci­alt skævt, for­di den ho­ved­sa­ge­ligt vil gå ud over un­ge førs­te­gangs­kø­be­re, som ik­ke har en stærk øko­no­mi, el­ler nog­le for­æl­dre, der har mu­lig­hed for at lå­ne dem pen­ge­ne.

» Det kom­mer til at gø­re ondt på de un­ge, som ik­ke har vel­b­jær­ge­de for­æl­dre. Man kan godt fryg­te, at de vil bli­ve tvun­get til at op­ta­ge dy­re for­brug­s­lån for at få råd til ud­be­ta­lin­gen. Og dem, der må­ske har lidt op­spa­ring, bli­ver tvun­get til at sky­de den ind i ud­be­ta­lin­gen. Der­med har de ik­ke no­gen pen­ge på ki­ste­bun­den, når der kom­mer ufor­ud­se­te ud­gif­ter, og så skal de og­så ud at op­ta­ge klat­gæld, « si­ger Curt Li­lie­gre­en.

Li­se Nytoft Berg­mann, der er bo­li­gø­ko­nom i Nor­dea Kre­dit, me­ner, at den nye re­gel vil ska­be en mid­ler­ti­dig om­brems­ning på bo­lig­mar­ke­det, ind­til dan­sker­ne har væn­net sig til de nye vil­kår.

» En del dan­ske­re bli­ver nødt til at fyl­de fle­re pen­ge i spa­re­gri­sen for at bli­ve kre­dit­god­kendt. I Nor­dea Kre­dit ser vi man­ge førs­te­gangs­kø­be­re, som ik­ke har de fem pro­cent selv, så det kan godt væ­re, at de skal væn­ne sig til, at de må flyt­te ind, før de renove­rer, el­ler fin­de en bil­li­ge­re bo­lig, « for­kla­rer Li­se Nytoft Berg­mann.

Hun kal­der det dog en god løs­ning på den lange ba­ne, som kan un­der­støt­te bo­lig­mar­ke­det i en sund ret­ning:

» Fly­ver pri­ser­ne til him­mels, sti­ger kra­vet til bo­lig­kø­ber­nes ud­be­ta­ling, og det vil tvin­ge nog­le kø­be­re til at stå af el­ler væl­ge en bo­lig i et bil­li­ge­re om­rå­de. Der­ved vil ef­ter­spørgs­len fal­de, og de vær­ste boble­ten­den­ser bli­ve slå­et ned, « ly­der det fra bo­li­gø­ko­no­men.

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.