Over­læ­ge: Stop brug af de far­li­ge p- pil­ler

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PRÆ­VEN­TIVT

Om­kring 120.000 dan­ske kvin­der spi­ser hver dag de far­lig­ste p- pil­ler på mar­ke­det.

Det sva­rer til 28 pro­cent af samt­li­ge kvin­der, som er på p- pil­ler, vi­ser nye tal iføl­ge Po­li­ti­ken.

Og det er alt, alt for man­ge og helt unød­ven­digt, me­ner kli­nisk pro­fes­sor og over­læ­ge for Kli­nisk Me­di­cin på Rigs­ho­spi­ta­let Øjvind Li­de­gaard.

Han for­kla­rer, at de ny­e­ste ud­ga­ver af pil­ler­ne, de så- kald­te 3.- og 4.- ge­ne­ra­tions ppil­ler, for­dob­ler ri­si­ko­en for, at kvin­der får blod­prop­per i lun­ger og ben sam­men­lig­net med æl­dre og min­dre far­li­ge va­ri­an­ter.

På ti­de at få de sid­ste med

» Vi har et stort sor­ti­ment af go­de pro­duk­ter, så det er lidt fjol­let, at 28 pro­cent af de dan­ske kvin­der sta­dig­væk ta­ger høj­ri­si­ko pro­duk­ter. De kun­ne nemt skif­te til et lavri­si­ko- pro­dukt og der­med spa­re et par hund­re­de blod­prop­per hvert år, som er det, vi op­le­ver nu. Der­for skal vi ha­ve den sid­ste fjer­de­del til at skif­te til de sik­re­re præ­pa­ra- ter nu, « si­ger over­læ­ge Øjvind Li­de­gaard.

Dog har de prak­ti­se­ren­de læ­ger ge­ne­relt væ­ret go­de til at få kvin­der­ne til at skif­te over til de sik­re­re ver­sio­ner, for­tæl­ler han:

» En stor del af de prak­ti­se­ren­de læ­ger har del­ta­get ak­tivt og kon­struk­tivt i om­stil­lings­pro­ces­sen. Der er så nog­le få, der sta­dig­væk ik­ke helt le­ver op til de an­be­fa­lin­ger, som bå­de sund­heds­sty­rel­sen og vi­den­ska­ben er kom­met med. Det er den mi­no­ri­tet, vi skal ha­ve til at for­stå, at det alt­så er tid til at få den sid­ste fjer­de­del skif­tet over, « si­ger Øjvind Li­de­gaard.

Over­læ­ge Øjvind Li­de­gaard fo­re­slår, at al­le kvin­der bli­ver kaldt ind til en sam­ta­le hos læ­gen næ­ste gang, de skal ha­ve for­ny­et de­res p- pil­le­re­cept. Ar­kiv­fo­to: Si­mon Knud­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.