Bu­tik­ker­ne er ik­ke klar til Dan­kor­tets gen­fød­sel

BT - - NYHEDER -

TEK­NIK

Det var pla­nen, at dan­sker­ne fra på tirs­dag skul­le kun­ne kø­be brød hos ba­ge­ren, kaf­fe på caféen el­ler frokost på gril­len ved blot at hol­de de­res Dan­kort op for­an be­ta­lings­ter­mi­na­len.

Men det kom­mer i før­ste om­gang ik­ke til at ske.

For mens de store su­per­mar­keds kæ­der al­le­re­de er klar til be­ta­ling via det nye kon­takt­lø­se Dan­kort, har man­ge af de min­dre kæ­der og bu­tik­ker ik­ke den nød­ven­di­ge tek­no­lo­gi, der gør det mu­ligt for kun­der­ne at slip­pe for at ta­ste de­res pin­ko­de, når de be­ta­ler med Dan­kort.

Ud­skift­nin­gen fra de gam­le be­ta­lings ter­mi­na­ler til de nye, der kan ta­ge imod de kon­takt­lø­se Dan­kort, kom­mer til at ske grad­vist og helt na­tur­ligt. De fle­ste af ter­mi­na­ler­ne skal nem­lig væ­re skif­tet ud i lø­bet af de næ­ste to år af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger. BNB

Man­ge bu­tik­ker har ik­ke så travlt med at skif­te til det nye pin­kort- lø­se dan­kort. Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.