Ta­ger se­xankla­ge med sig i gra­ven

Den 67- åri­ge tid­li­ge­re ær­ke­bi­skop Jozef We­so­lowski dø­de af syg­dom, da­gen in­den han skul­le for ret­ten

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

SEX

Han skul­le ha­ve væ­ret be­vi­set på, at Va­ti­ka­net og pave Frans ta­ger pæ­do­fi li­ankla­ger in­den for den ka­tol­ske kir­ke al­vor­ligt. Men fre­dag mor­gen blev den 67- åri­ge tid­li­ge­re ær­ke­bi­skop Jozef We­so­lowski fun­det død. For­an sit fj ern­syn.

Dødsår­sag? ’ Plud­se­lig syg­dom,’ skri­ver Va­ti­ka­net i en pres­se­med­del­el­se. Men man­ge sæt­ter al­le­re­de spørgs­måls­tegn ved den fo­re­lø­bi­ge konklusion. Og fryg­ter, at den ka­tol­ske kir­kes hand­lings­plan om­kring pæ­do­fi li- an- kla­ger nu bom­bes yder­li­ge­re tilbage. Jozef We­so­lowski var Va­ti­ka­nets am­bas­sa­dør i Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik i fem år. Men han nø­je­des ik­ke med det. Iføl­ge lo­ka­le me­di­er smed han jævn­ligt bis­pe­kå­ben, ifør­te sig ci­vilt tøj og en ba­se­ball- ka­sket og sat­te kurs mod den del af stran­den i San­to Do­m­ingo, hvor by­ens fat­tig­ste dren­gebørn holdt til og tjen­te til da­gen og vej­en som prosti­tu­e­re­de.

Og dem køb­te han. Præ­cis hvor man­ge er al­drig er ble­vet off ent­lig­gjort. Men eft er si­gen­de rig­tig man­ge. Un­ge dren­ge på 13- 16 år som han mis­brug­te. Så­vel på off ent­li­ge ste­der som i ær­ke­bi­skop­bo­li­gen, hvor com­pu­te­ren var pak­ket med store mæng­der af yderst ulov­lig børnepornografi .

Da pave Frans blev valgt som den ka­tol­ske kir­kes over­ho­ved i for­å­ret 2013, vars­le­de han nye skrap­pe­re reg­ler, ind­før­te ’ nul- to­le­ran­ce’ over for mis­brug af børn og un­ge in­den for kir­ken. Og Jozef We­so­lowski var en af de før­ste, som skul­le stå på mål for den nye skrap­pe linje.

Sat i hus­ar­re­st

For knap to år si­den - hvor ryg­ter­ne om hans sex- over­greb for al­vor svir­re­de - blev han kaldt tilbage til Va­ti­ka­net, hvor han blev fra­ta­get ret­ten til at udføre kir­ke­li­ge hand­lin­ger og sat i stu­ear­re­st, mens han af­ven­te­de at bli­ve stil­let for Va­ti­ka­nets egen dom­stol.

Og 11. juli i år skul­le sa­gen ha­ve væ­ret for ret­ten. Som den før­ste no­gen­sin­de. Og alt­så ha­ve væ­ret det en­de­gyl­di­ge be­vis på Va­ti­ka­nets hand­le­kraft og vil­je til at ryd­de op i eg­ne ræk­ker.

35 år lød den mu­li­ge straf­ram­me.

Men Jozef We­so­lowski blev syg få da­ge før. Og sa­gen blev ud­sat. Og har væ­ret det si­den.

Og nu er han død. I en stol for­an sit fj ern­syn.

» Nu fi nder vi al­drig ud af, i hvor man­ge må­ne­der el­ler år po­li­ti, for­æl­dre og sog­nebørn har for­søgt at rå­be Va­ti­ka­net op, før de hand­le­de, « si­ger David Clo­he­s­sy til en­gel­ske The Gu­ar­di­an.

Han re­præ­sen­te­rer den ame­ri­kan­ske af­de­ling af Snap, net­vær­ket for de over­le- ven­de, der er ble­vet mis­brugt af den ka­tol­ske kir­kes præ­ster. Og han fryg­ter - må­ske med god grund - at Va­ti­ka­net ik­ke hver­ken mag­ter el­ler ev­ner at va­re­ta­ge dis­se sa­ger selv. Og anbefaler der­for mu­li­ge of­re at ret­te de­res hen­ven­del­se til an­dre in­stan­ser end kir­kens eg­ne.

Va­ti­ka­net har meldt ud, at Jozef We­so­lowskis lig vil bli­ve ob­du­ce­ret for at kun­ne fast­slå dødsår­sa­gen med sik­ker­hed.

Men på net­tet stil­ler man­ge sig tviv­len­de over for den ’ sand­hed’. Og i kom­men­tar­fel­tet til fl ere af de uden­land­ske ar­tik­ler om døds­fal­det tri­ves kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne.

Jozef We­so­lowskis død var gan­ske en­kelt for be­lej­lig for Va­ti­ka­net.

Ar­kiv­fo­to af ær­ke­bi­skop Jozef We­so­lowski, som nu er død. Kort før han skul­le ha­ve væ­ret stil­let for ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.