Ven­stres store ho­ved­pi­ne

BT - - NYHEDER -

ASYLAN­SØ­GE­RE

De asylan­sø­ge­re, der li­ge nu kom­mer til Dan­mark og får op­hold, får næp­pe Ven­stres le­del­se til at jub­le.

Ven­stres man­tra i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken har nem­lig he­le ti­den væ­ret ‘ for dem, der kan og vil’. Og tid­li­ge­re på må­ne­den sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen i ’ De­ad­li­ne’:

» Det skal ik­ke væ­re flygt­nin­ge­ne, der be­stem­mer dansk ud­læn­din­gepo­li­tik. Det er vo­res ud­læn­din­gepo­li­tik, der be­stem­mer, hvem der skal kom­me til Dan­mark. Der skal kom­me fle­re, der kom­mer for at ar­bej­de, og fær­re, der kom­mer for at sø­ge asyl og få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring « .

Stik mod­sat ret­ning

Et fak­tatjek vi­ser dog, at det går i den stik mod­sat­te ret­ning. Hi­sto­risk set har Dan­mark haft svært ved at in­te­gre­re flygt­nin­ge fra de ara­bi­ske lan­de in­klu­si­ve stats­lø­se palæsti­nen­se­re samt flygt­nin­ge fra Afri­kas Horn, hvor Eri­trea lig­ger, og hvor fra Dan­mark tid­li­ge­re har mod­ta­get man­ge so­ma- li­e­re. Blandt an­det kon­klu­de­rer Dan­marks Sta­ti­stik i rap­por­ten ‘ Ind­van­dre­re i Dan­mark’ fra 2014:

‘ Blandt 30- 59- åri­ge er be­skæf­ti­gel­sen me­get lav blandt ind­van­dre­re fra Af­g­ha­ni­stan, Irak, Li­ba­non, So­ma­lia og Sy­ri­en’. Helt kon­kret er det kun 23 pro­cent af sy­rer­ne i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der, der ar­bej­der, 28 pct. af so­ma­li­er­ne og 30 pct. af li­ba­ne­ser­ne, som ty­pisk er stats­lø­se palæsti­nen­se­re. Tal­let for dan­ske­re er 83 pct. Det be­ty­der og­så, at ind­van­drer­ne fra dis­se lan­de i hø­je­re grad mod­ta­ger so­ci­a­le ydel­ser. Ek­sem­pel­vis er fi­re ud af fem li­ba­ne­si­ske kvin­der ( stats­lø­se palæsti­nen­se­re) og So­ma­lia på over­før­sels­ind­komst, ly­der det fra Dan­marks Sta­ti­stik.

» Ven­stre har over en år­ræk­ke op­byg­get en for­tæl­ling om, at man skal sor­te­re bed­re i, hvem der kom­mer til lan­det. Og det har skabt en for­vent­ning om, at man væl­ger de mest in­te­grer­ba­re. Men det er ba­re ik­ke dem, der kom­mer op og får asyl, og det er et pro­blem for Ven­stre, « si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup. sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.