Nu ad­va­rer nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner og­så

BT - - NYHEDER -

Selv de mo­de­ra­te stem­mer i flygt­nin­ge­de­bat­ten ad­va­rer nu om, at der kom­mer langt fle­re flygt­nin­ge til, end vi kan hånd­te­re. Blandt an­det ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp An­dreas Kamm, der i den­ne uge sag­de til Jyl­landsPo­sten, at han fryg­ter ‘ rag­na­rok’ , li­ge­som han ik­ke me­ner, at ‘ vi er for­plig­tet til at øde­læg­ge vo­res eget sam­fund’. Og­så Dansk Rø­de Kors’ An­ders La­de­karl har væ­ret ude med bud­ska­bet om, at ‘ ver­den skal kun­ne hæn­ge sam­men, og be­folk­nin­ger­ne skal kun­ne føl­ge med’. sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.