EKS- SKAT­TE­MI­NI­STRE HU­SKER IK­KE NO­GET

BT - - NYHEDER - Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ ber­ling­s­ke. dk Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger Ar­kiv­fo­to: Si­mon Skip­per Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

SKAT­TESKAN­DA­LE

Al­le­re­de i 2010 og igen i 2013 på­pe­ge­de in­ter­ne rap­por­ter fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, at der var pro­ble­mer med kon­trol­len af re­fu­sio­ner af ud­byt­teskat­ten på ak­tier.

Der­for står vi for­men­lig over for en lang ud­red­ning af ’ hvem vid­ste hvad hvor­når’- ka­rak­ter.

Ber­ling­s­ke har spurgt de syv nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re po­li­ti­ke­re, der har be­klædt skat­te­mi­ni­ster­po­sten, si­den den før­ste in­ter­ne rap­port ud­kom i maj 2010.

JO­NAS DA­HL ( SF)

skat­te­mi­ni­ster 2013- 2014 Var du som skat­te­mi­ni­ster in­for­me­ret om, at der iføl­ge Skats in­ter­ne re­vi­sion var et pro­blem med Skats hånd­te­ring af skat­tere­fu­sio­ner?

» Ef­ter min bed­ste erin­dring: Nej. Jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg blev præ­sen­te­ret for det. Hvis jeg hav­de hørt, at der var skat­tes­nyd for ( på det tids­punkt, red.) op til tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, hav­de jeg bidt mær­ke i det. «

Har du et me­dansvar for, at pro­ble­met med Skats hånd­te­ring af skat­tere­fu­sio­ner ik­ke blev løst tid­li­ge­re?

» I sid­ste en­de er der selv­føl­ge­lig et po­li­tisk an­svar for at sik­re, at Skat har de nød­ven­di­ge res­sour­cer. Jeg er enig i – det var jeg og­så som mi­ni­ster – at der ik­ke er nok res­sour­cer i Skat til, at man kan sik­re en or­dent­lig lig­ning. Og at der er be­hov for at til­fø­re Skat ek­stra res­sour­cer. «

Hvor­dan kun­ne det med dit kend­skab til skat­te­sy­ste­met gå så galt med hånd­te­rin­gen af skat­tere­fu­sio­ner?

» Skat har i for man­ge år skul­let skæ­re ned. Jeg tror, det har be­ty­det, at man har væ­ret for få me­d­ar­bej­de­re til at løf­te op­ga­ver­ne. «

MOR­TEN ØSTER­GAARD ( R)

skat­te­mi­ni­ster 2014- 2014 Var du som skat­te­mi­ni­ster in­for­me­ret om, at der iføl­ge Skats in­ter­ne re­vi­sion var et pro­blem med Skats hånd­te­ring af skat­tere­fu­sio­ner?

PE­TER CHRI­STEN­SEN

Skat­te­mi­ni­ster 2011- 2011 Det er ik­ke lyk­ke­des Ber­ling­s­ke at kom­me i for­bin­del­se med Pe­ter Chri­sten­sen, som ik­ke blev gen­valgt ved fol­ke­tings­val­get 18. ju­ni 2015 og der­ef­ter trak sig fra po­li­tik. Han var skat­te­mi­ni­ster for par­ti­et Ven­stre.

» Det erin­drer jeg ik­ke. «

Har du et me­dansvar for, at pro­ble­met med Skats hånd­te­ring af skat­tere­fu­sio­ner ik­ke blev løst tid­li­ge­re?

» Det fø­ler jeg ik­ke, nej. «

Hvor­dan kun­ne det med dit kend­skab til skat­te­sy­ste­met gå så galt med hånd­te­rin­gen af skat­tere­fu­sio­ner?

» Jeg har ik­ke et tæt nok kend­skab til sel­ve sa­gen, til at jeg kan sva­re på det­te. «

( svar per e- mail) Ar­kiv­fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

skat­tere­fu­sio­ner ik­ke blev løst tid­li­ge­re?

» Nej, det me­ner jeg ik­ke, jeg har. «

Hvor­dan kun­ne det med dit kend­skab til skat­te­sy­ste­met gå så galt med hånd­te­rin­gen af skat­tere­fu­sio­ner?

» Det kan jeg ik­ke sva­re på. Der er for­ment­lig man­ge for­skel­li­ge for­hold, men det hå­ber jeg, at vi får af­dæk­ket. «

iværk­sæt­te po­li­tisk ind­gri­ben. «

Hvor­dan kun­ne det med dit kend­skab til skat­te­sy­ste­met gå så galt med hånd­te­rin­gen af skat­tere­fu­sio­ner?

» Jeg har no­te­ret mig, at der nu kom­mer en stør­re in­tern un­der­sø­gel­se af for­lø­bet, og at skat­te­mi­ni­ste­ren har åb­net for uvil­di­ge vur­de­rin­ger. Jeg tror, den kor­rek­te frem­gangs­må­de er at af­ven­te de un­der­sø­gel­ser. Og så vil vi al­le bli­ve op­lyst i for­hold til, hvor­dan vi kan und­gå den ty­pe skan­da­le frem­over. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.