Eu­ro­pol skal fi nde pen­ge­ne Skat­te­mi­ni­ster lover, at de kæm­per for at de 6,2 mil­li­ar­der i ’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Nyholm, Jes­per Kongskov og Ole Hall BNB Karsten Lauritzen, skat­te­mi­ni­ster

SKAT

Skat, po­li­ti­et og eft er­for­sker­ne hos Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet ( SØIK), og­så kal­det Bag­mand­spo­li­tet, får nu hjælp fra ud­lan­det til at fi nde mil­li­ar­der, som er for­s­vun­det i det, der me­get vel kan væ­re dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste svin­del­sag.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) op­ly­ser nu over for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness, at man vil sam­ar­bej­de med EUs po­li­tien­hed, Eu­ro­pol, som har hjem­sted i Haag.

Du er som skat­te­mi­ni­ster an­svar­lig for om­rå­det. Skal skat­tey­der­ne for­ven­te, at pen­ge­ne kan fi ndes igen?

» Er­fa­rin­ger­ne vi­ser, at det kan væ­re svært, men ik­ke umu­ligt. Eu­ro­pol kom­mer til at bli­ve in­vol­ve­ret i den­ne her sag. Man vil for­sø­ge at in­de­fryse nog­le af de her mid­ler, så jeg hå­ber, at man kan få nog­le af pen­ge­ne tilbage, men ud­sig­ter­ne til det er jo desvær­re be­græn­se­de, « si­ger Karsten Lauritzen, som ik­ke læg­ger skjul på, at der er ta­le om kri­mi­na­li­tet, hvor man eft er bed­ste be­skub har for­søgt at gem­me de 6,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Bag­mand­spo­li­ti­et

Pen­ge­ne for­modes uret­mæs­sigt ud­be­talt, for­di uden­land­ske svind­le­re har fo­re­gi­vet at væ­re ak­tio­næ­rer i dan­ske sel­ska­ber og der­for hav­de krav på re­fu­sion af ud­byt­teskat.

» Det er Bag­mand­spo­li­ti­et, som sam­ar­bej­der med Eu­ro­pol, og det er jo en sag, hvor ud­be­ta­lin­gen går gen­nem en lang ræk­ke lan­de. Der er et sam­ar­bej­de mel­lem dansk po­li­ti og Eu­ro­pol i for­hold til græn­se- over­skri­den­de øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, sær­ligt når det er i den her stør­rel­se. Hvor­dan det kom­mer til at fo­re­gå i prak­sis, må man ta­le med SØIK om. Men dansk po­li­ti har et godt sam­ar­bej­de med Eu­ro­pol, og det reg­ner jeg med, at man bru­ger i en stor sag som den­ne her, « ly­der det fra Karsten Lauritzen, som ik­ke vil af­vi­se, at man al­le­re­de har in­de­fros­set mid­ler i sa­gen.

Trods in­vol­ve­rin­gen af Eu­ro­pol tviv­ler skat­te­eks­pert Hen­ning Boye Hansen fra re­vi­sions­sel­ska­bet BDO på, at det vil lyk­kes at fi nde pen­ge­ne:

» Jeg tror da, at man for­sø­ger sig med al­le mid­ler for at sik­re, at man får de her pen­ge tilbage. Man har må­ske hel­ler ik­ke smæk­ket kas­sen i på én gang, men har for­ment­lig fulgt med i pen­ge­strøm­me­ne, in­den man har stop­pet ud­be­ta­lin­ger­ne helt, « si­ger han.

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Jeg hå­ber, at man kan få nog­le af pen­ge­ne tilbage, men ud­sig­ter­ne til det er jo desvær­re be­græn­se­de

Karsten Lauritzen vil om fi­re uger ha­ve en rap­port om, hvor­for statskas­sen blev læn­set for 6,2 mil­li­ar­der.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.