’ Thor­ning var elen­dig som le­der’

Den tid­li­ge­re spin­dok­tor i SF Claus Per­re­gaard lan­ger ud ef­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midt

BT - - NYHEDER - Jes­per Ter­man­sen Ra­dio24­syv

PO­LI­TIK

En elen­dig le­der, der ik­ke for­stod hver­ken at ta­ge hen­syn til si­ne re­ge­rings­fæl­ler el­ler si­ne eg­ne fol­ke­tings­med­lem­mer.

Så hård er dom­men over Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand og stats­mi­ni­ster.

Af­sen­de­ren er Claus Per­re­gaard, højt­pla­ce­ret rå­d­gi­ver i SF, der var med til at brin­ge par­ti­et i re­ge­ring. Han for­lod i 2013 sin post og dansk po­li­tik i fru­stra­tion over re­ge­rin­gen, og han er i dag an­sat i det pri­va­te er­hvervs­liv.

I et in­ter­view med Ra­dio24­syv ta­ler Claus Per­re­gaard åbent og di­rek­te om Thor­nings le­del­ses­stil.

» Hun op­før­te sig, som om hun hav­de et fler­tal og ik­ke var af­hæn­gig af al­le par­ti­er i re­ge­rings­sam­ar­bej­det, men kør­te det, som om hun hav­de tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An- ders Fogh Ras­mus­sens pon­dus, « ly­der det fra Claus Per­re­gaard.

SF blev try­net

» Det var helt åben­lyst, at SF blev al­vor­ligt try­net i langt de fle­ste sa­ger, og he­le stem­nin­gen om­kring re­ge­rin­gen var præ­get af, at der var en ak­se mel­lem S og R, og SF fik det strøg­ne mål. Så det be­tød, at man svig­te­de de løf­ter og for­ud­sæt­nin­ger, som re­ge­rin­gen var valgt på, « si­ger Claus Per­re­gaard.

Han næv­ner som ek­sem­pel, at re­ge­rin­gen vil­le ar­bej­de for at styr­ke men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i uden­rigs­po­li­tik­ken:

» Men da uden­rigs­mi­ni­ster Vil­ly Søvn­dal kom­mer med et kon­kret for­slag til ik­ke at vil­le sam­ar­bej­de med uden­land­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster, som be­nyt­ter tor­tur, så bli­ver han ban­ket på plads i lø­bet af en halv ef­ter­mid­dag, « si­ger Claus Per­re­gaard.

Al­le­re­de i for­ar­bej­det til re­ge­rings­dan­nel­sen gik det galt.

» Jeg si­ger be­stemt ik­ke, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne var skur­ken, og SF var of­re, men sel­ve kul­tu­ren om, at en­ten er I med, el­ler og­så bli­ver der ik­ke no­gen re­ge­ring, det var gen­nem­gå­en­de al­le­re­de i op­tak­ten, « si­ger Claus Per­re­gaard.

Han næv­ner og­så sa­gen om an­er­ken­del­se af Palæsti­na, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne var i min­dre­tal, men Hel­le Thor­ning- Sch­midt pres­se­de på til det sid­ste:

» Der bos­se­de hun igen­nem til det sid­ste. «

SF fej­l­e­de, men ik­ke he­le vej­en. Der var SF- mi­ni­stre, som gjor­de det godt, på­pe­ger Per­re­gaard:

» Der var SF- mi­ni­stre, som var fuldt ud le­ve­rings­dyg­ti­ge, men den po­li­tik, der blev af­talt, imø­de­kom ik­ke de en­kel­te par­ti­ers in­di­vi­du­el­le pro­fi­ler. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.