’ Jeg ta­ler sta­di

BT har be­søgt Ru­di Ni­el­sen, der for ba­re tre uger si­den mi­ste­de sin el­ske­de Ha­rald

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

IN­TER­VIEW

De spi­ste sam­men, sov sam­men, rej­ste sam­men, ar­bej­de­de sam­men. Selv al­le de­res ven­ner var fæl­les. Men den 11. au­gust sov Ru­di Ni­el­sens livs­ledsa­ger gen­nem me­re end 50 år ind. Ha­rald Ni­el­sen dø­de af pro­sta­ta­kræft, der ram­te ham for snart fi­re år si­den, og som han for­gæ­ves for­søg­te at kæm­pe imod.

I dag er det blot seks da­ge si­den, at hun lag­de sin mand i jor­den. Nu sid­der hun så her i køk­ke­net i Sø­borg, hvor virk­som­he­den ’ Ru­di & Ha­rald Ni­el­sen’ har til hu­se. Fat­tet, men sam­ti­dig be­væ­get, når hun i de­tal­jer for­tæl­ler om sin af­dø­de mand, den tid­li­ge­re fod­bold­stjer­ne ’ GuldHa­rald’. For hun er ik­ke ty­pen, ’ der luk­ker sig selv in­de’, selv­om sor­gen er uund­gå­e­lig.

» Jeg vil ik­ke sid­de der­hjem­me og sør­ge. Vi syn­tes jo beg­ge, at li­vet er en ga­ve, man skal ha­ve no­get godt ud af, mens man er her. Jeg fø­ler sta­dig, jeg har en mas­se at gi­ve, og at jeg kan gø­re en for­skel, det er og­så i Ha­ralds ånd, at jeg fort­sæt­ter, hvor han slap, « si­ger hun med tan­ke på bl. a. de­res fæl­les virk­som­hed og Even­tyr­te­a­tret, der ud­vik­ler un­ge sku­e­spil­ler- ta­len­ter, og som par­ret støt­te­de fi­nan­si­elt.

Hen­des mand, Ha­rald Ni­el­sen, var en af de stør­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re gen­nem ti­der­ne. To gan­ge top­sco­rer i den ita­li­en­ske Se­rie A og en nøg­lerol­le, da Dan­mark vandt sølv ved OL i 1960, står som høj­de­punk­ter i en stor kar­ri­e­re. Det var ved sam­me lej­lig­hed, at han fik sit til­navn ’ Guld- Ha­rald’, for­di han hav­de am­bi­tio­ner om at vin­de guld. Som le­der var han bl. a. med til at grund­læg­ge FC København. Det var dog ik­ke kun på grønsvæ­ren, at Ha­rald Ni­el­sen op­nå­e­de, hvad han vil­le. Sam­men med sin hu­stru grund­lag­de han ef­ter fod­bold­kar­ri­e­ren virk­som­he­den ’ Ru­di & Ha­rald Ni­el­sen’, der bl. a. sælger ita­li­en­ske læ­derta­sker og sko. En suc­ces­rig for­ret­ning, der blot var et af man­ge pro­jek­ter i det al­tid så ak­ti­ve pars liv.

Faldt pla­dask for Ha­rald

Nu sid­der Ru­di Ni­el­sen så her i køk­ke­net og for­tæl­ler om, hvor­dan li­vet mon bli­ver uden sin mand. En mand, hun ’ faldt pla­dask for’ i en al­der af ba­re 17, og som hun se­ne­re op­gav en el­lers loven­de sku­e­spil­ler­kar­ri­e­re til for­del for. Kær­lig­he­den har ’ al­tid væ­ret det vig­tig­ste’. Men selv­om den så for evigt er væk, er den nye vir­ke­lig­hed ik­ke helt en re­a­li­tet:

Mas­ser af dej­li­ge bre­ve

» Jeg har ik­ke følt mig en­som end­nu. I for­bin­del­se med et døds­fald er der jo så man­ge ting, der skal ord­nes. Nu skal jeg i gang med at sva­re al­le de dej­li­ge bre­ve, jeg har få­et fra folk, som Ha­rald på den ene el­ler an­den må­de har på­vir­ket, « si­ger hun.

Den 71- åri­ge kvin­de smi­ler ved tan­ken. Ved be­gra­vel­sen hav­de hun sagt til folk, at de ik­ke skul­le ’ si­ge sø­de ord’. Så vil­le det nok ha­ve væ­ret svært at væ­re så fat­tet, som hun var. Det er hun sta­dig. Men da hun for­tæl­ler om et brev fra sku­e­spil­le­ren An­net­te Heick, bli­ver øj­ne­ne al­li­ge­vel lidt vå­de, og hun tør­rer dem for­sig­tigt med en pa­pir­ser­vi­et.

» Hun skrev til mig, at jeg ik­ke

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015 måt­te si­ge nej til at væ­re sam­men med an­dre, ba­re for­di jeg var ble­vet ale­ne. Jeg har jo ik­ke ve­nin­der, som så man­ge an­dre un­ge kvin­der har og dyr­ker i dag. Vi hav­de kun fæl­les ven­ner. Hun min­de­de mig der­for om, at jeg skul­le hu­ske at bli­ve ved med at se folk, « si­ger en be­væ­get Ru­di Ni­el­sen om bre­vet fra An­net­te Heick, en tæt ven af fa­mi­li­en.

Ru­di Ni­el­sen blev især kendt for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.