Fhv. mi­ni­ster Hel­ge San­der ud­gi­ver pri­mo 2016 bo­gen ’ 25 per­so­ner, der har præ­get mit liv’. ’ Gen­nem 25 per­so­ner for­tæl­ler jeg om be­gi­ven­he­der, som har haft stor be­tyd­ning for mit liv - men og­så man­ge an­dres...’ skri­ver Hel­ge San­der. BT brin­ger her et udd

BT - - NYHEDER -

HA­RALD NI­EL­SEN

æste gang du kom­mer til København, kik­ker du ba­re for­bi her­hjem­me på Sø­bred­den, så får vi et halvt styk­ke rug­brød med spe­gepøl­se og et glas kær­ne­mælk ved køk­ken­bor­det.’

Selv om den­ne in­vi­ta­tion fra fod­bold­stjer­nen Ha­rald Ni­el­sen faldt un­der en te­le­fon- sam­ta­le i april 1977, hu­sker jeg det, som om det var i går.

Ef­ter det mis­lyk­ke­de for­søg på DBUs re­præ­sen­tant­skabs­mø­de om at ind­fø­re be­talt fod­bold hav­de jeg gjort mig nog­le tan­ker om en pri­vat liga, men jeg mang­le­de en an­er­kendt per­son, der i fod­bold­mil­jø­et kun­ne ska­be tro­vær­dig­hed om­kring pro­jek­tet.

Mi­ne tan­ker faldt om­gå­en­de på Ha­rald Ni­el­sen - min barn­doms store fod­bol­di­dol, der ud over en gl­or­vær­dig kar­ri­e­re på fod­bold­ba­nen i bå­de Dan­mark og Ita­li­en og­så hav­de skabt sig et godt navn som for­ret­nings­mand sam­men med sin hu­stru Ru­di.

Så kom­bi­na­tio­nen af den må­l­far­li­ge fod­bold­spil­ler og den suc­ces­ful­de for­ret­nings­mand var år­sa­gen til, at jeg slog op i te­le­fon­bo­gen un­der Ha­rald Ni­el­sen og - til min store over­ra­skel­se - fandt hans pri­vat­num­mer.

Og det var oven i kø­bet og­så ham selv, der tog te­le­fo­nen og på sin jovi­a­le må­de sik­re­de, at min nervø­si­tet lyn­hur­tig blev af­løst af glæ­de og let­tel­se. Jeg be­ret­te­de om bag­grun­den for min op­ring­ning, og Ha­rald var ef­ter få mi­nut­ters sam­ta­le dybt en­ga­ge­ret og en­tu­si­a­stisk. Vi var på bøl­ge­læng­de - vi hav­de en fæl­les sag.

Selv om jeg hver­ken vil­le kø­be ita­li­en­ske sko, ta­sker el­ler bæl­ter, fik vi en me­get kon­struk­tiv te­le­fon­sam­ta­le, der end­te med frokostin­vi­ta­tio­nen. VO­RES MANG­LEN­DE in­ter­na­tio­na­le resultater og old­gam­le ama­tør­be­stem­mel­ser fik de fle­ste fod­bol­del­ske­re til at ryste på ho­ve­d­et i slut­nin­gen af 1970er­ne.

Ef­ter at det i 1971 var ble­vet mu­ligt for ud­land­spro­fes­sio­nel­le at spil­le på det dan­ske fod­bold­lands­hold, blev tan- ken om ind­fø­rel­se af en el­ler an­den form for be­talt fod­bold i Dan­mark me­re in­tens.

Det var dog be­ske­dent, hvad der ske­te i dansk fod­bolds øver­ste or­gan DBU, men op til re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i fe­bru­ar 1977 var der blandt spil­ler­ne og må­ske ik­ke mindst pres­sen en for­vent­ning om, at nu skul­le der ske no­get.

Men fod­bold­le­der­ne vil­le det an­der­le­des. Kun nog­le gan­ske få stem­mer hav­de flyt­tet sig til for­del for no­na­ma­tø­ris­me - og der var lange ud­sig­ter til den nød­ven­di­ge nytænk­ning.

Det mest mar­kan­te, der ske­te på fod­bold­le­der­nes top­mø­de i 1977, var ved­ta­gel­sen af at ind­fø­re tvun­gen brug af benskinner i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen ! DA JEG DEN søn­dag af­ten sad i min ung­kar­le- lej­lig­hed i Øster­ga­de i Her­ning og hør­te re­sul­ta­tet af re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i ra­dio­en, tænk­te jeg, at det skul­le væ­re løgn.

Helt uden for­ud­gå­en­de over­vej­el­ser sat­te jeg mig til skri­ve­bor­det og la­ve­de en skit­se til en or­ga­ni­sa­tion med ud­gangs­punkt i den mo­del, som var for­ret­nings­mo­del­len for at af­vik­le 6- da­ge­slø­be­ne i Her­ning- Hal­ler­ne.

Mo­der­sel­ska­bet, der kom til at hed­de Dansk Pro­fes­sio­nelt Fod­bold­for­bund, mod­sva­re­de A/ S Her­ning- Hal­ler­ne - og de 10 par, der kør­te rundt på vin­ter­ba­nen, blev over­sat til 10 fod­bold­klub­ber re­gio­nalt for­delt over he­le lan­det.

An­tal­let af kø­ren­de par på cy­kel­ba­nen i den run­de hal B i Mes­se­cen­tret blev så­le­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.