BOLD- DAN­MARK

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015 af­gø­ren­de for an­tal­let af hold i for­sla­get til den pri­va­te pro­fes­sio­nel­le liga, som blev født den nat i Her­ning.

I før­ste om­gang fo­re­stil­le­de jeg mig, at for­sla­get skul­le ind­sen­des til DBU gen­nem min egen klub Her­ning Fremad. Da jeg ik­ke sad i be­sty­rel­sen i Fremad og måt­te san­de lang­som­me­lig­he­den i dansk fod­bolds or­ga­ni­sa­tion, ar­bej­de­de jeg imid­ler­tid vi­de­re med en pri­vat liga, hvor 10 ny­e­tab­le­re­de klub­ber skul­le spil­le i en selv­stæn­dig pro­fes­sio­nel liga uaf­hæn­gig af DBU og 1. di­vi­sion.

Ef­ter at ha­ve vi­de­re­ud­vik­let mo­del­len i et par uger kon­tak­te­de jeg re­visor Jan Wi­um- Andersen og ad­vo­kat Per Lassen i Her­ning for at få til­sat de sport­s­li­ge ide­er bå­de ju­ra og tal.

Det kom me­re og me­re til at lig­ne en re­a­li­stisk mo­del, og da jeg for­nem­me­de en stærk fol­ke­lig mod­stand mod DBU- top­pens kon­ser­ve­ren­de hold­ning til eli­te­fod­bold, traf jeg i april 1977 to vid­træk­ken­de be­slut­nin­ger. FOR IK­KE AT bli­ve an­kla­get for at bru­ge ar­bejds­ti­den på at la­ve pro­fes­sio­nel fod­bold op­sag­de jeg for det før­ste min højtel­ske­de stil­ling som ar­ran­ge­ments­chef og 6- da­ge­sløbs- ar­ran­gør i A/ S Her­ningHal­ler­ne.

Og i er­ken­del­se af at jeg ik­ke hav­de no­get som helst navn i fod­bold­ver­de­nen, be­slut­te­de jeg for det an­det at kon­tak­te Ha­rald Ni­el­sen - og det var nok en af mit livs mest af­gø­ren­de og klo­ge be­slut­nin­ger.

Bå­de i re­la­tion til det pro­fes­sio­nel­le fod­bold­pro­jekt - men i høj grad og­så pri­vat.

Da vi sad ved køk­ken­bor­det med vo­res spe­gepøl­semad, gik det for al­vor op for mig, hvor skuf­fet Ha­rald Ni­el­sen var over DBUs hånd­te­ring af mo­der­ne fod­bold. Han føl­te, at han kun­ne ha­ve gi­vet Dan­mark me­get me­re, hvis han hav­de få­et lov til at kom­me hjem og spil­le på lands­hol­det - ak­ku­rat som hans klubkam­me­ra­ter i de ita­li­en­ske klub­ber.

Det blev kun til 14 land­skam­pe, men 15 mål til den un­ge fre­de­riks­hav­ner, der den dag i dag er Dan­marks yng­ste lands­holds­spil­ler. Kun 17 år gam­mel de­bu­te­re­de han i Oslo mod Nor­ge i sep­tem­ber 1959 - og na­tur­lig­vis lag­de han ud med at sco­re et mål i de­but­kam­pen, som vi vandt 4- 2.

Det blev til man­ge mø­der i Gentofte. Ha­rald kun­ne vir­ke­lig til­fø­re pro­jek­tet pro­fes­sio­na­lis­me med sin vi­den fra ita­li­ensk fod­bold.

Vi hav­de som nævnt et fæl­les pro­jekt, men vo­res ud­gangs­punkt var for­skel­ligt. Jeg blev vir­ke­lig tændt af pro­jek­tets stor­hed, mens Ha­rald i hø­je­re grad var besat af tan­ken om, at DBU skul­le sæt­tes på plads, så­le­des at nu­ti­dens top­fod­bold­spil­le­re kun­ne få de vil­kår, som han selv føl­te sig snydt for.

Jeg kun­ne i øv­rigt ik­ke for­dra­ge spe­gepøl­se og kær­ne­mælk, men når det nu var barn­dom­mens idol, der trak­te­re­de, kun­ne alt jo gli­de ned.

En skel­sæt­ten­de søn­dag

Søn­dag den 31. juli 1977 blev skel­sæt­ten­de. Her kun­ne Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands- Po­sten på he­le for­si­den be­ret­te, at en pri­vat pro­fes­sio­nel fod­bold­liga var ved at se da­gens lys i Dan­mark - uden at hver­ken Ha­rald el­ler jeg var vi­den­de om det.

Mens Ha­rald le­ve­de he­le søn­da­gen i lyk­ke­lig uvi­den­hed om, at vo­res pro­jekt var ble­vet kendt, blev jeg kon­fron­te­ret med nyhe­den ved 11- ti­den søn­dag for­mid­dag, da Dan­marks Ra­dios da­væ­ren­de sport­s­chef Finn He­i­ner rin­ge­de til den ve­nin­de, som jeg var på we­e­kend hos i København.

Finn He­i­ner var en af de få, der kend­te til vort for­hold, og han syn­tes, at jeg skul­le gi­ve mig til ken­de, da han gik ud fra, at hi­sto­ri­en var sand. Han for­tal­te, at den var ble­vet bragt he­le mor­ge­nen og for­mid­da­gen i Ra­dio­a­vi­sen.

Jeg hav­de in­tet hørt. Lør­dag af­ten hav­de vi væ­ret til mid­dag hos Ma­ri­an­ne og Ole Rit­ter, og det var ble­vet sent. JEG RIN­GE­DE STRAKS til Ha­rald, men te­le­fo­nen var tavs.

Da ar­tik­len stort set var rig­tig, tog jeg en taxa ind til Ra­dio­hu­set i Ro­se­nørns Al­le og var di­rek­te på i mid­dags­ra­dio­a­vi­sen, hvor jeg be­kræf­te­de fod­bold­pro­jek­tet.

Jeg kun­ne fort­sat ik­ke få kon­takt til min fod­bold­kyn­di­ge halv­part i pro­jek­tet - og det kun­ne jour­na­li­ster­ne hel­ler ik­ke, så der stod jeg ale­ne med den sam­le­de dan­ske sport­s­pres­se.

Det var jo før mo­bil­te­le­fo­ner­nes tid, så al­le hen­ven­del­ser kom til Ra­dio­hu­set, men det kun­ne jo ik­ke fort­sæt­te he­le søn­dag ef­ter­mid­dag, så jeg be­slut­te­de egen­hæn­dig at in­vi­te­re til pres­se­mø­de på Ho­tel Pla­za ved Ho­ved­ba­ne­går­den kl. 16.00.

Her sad jeg så ale­ne uden Ha­rald - og uden pa­pi­rer.

Pa­pi­rer­ne lå hjem­me i Her­ning, da den me­get pri­va­te kø­ben­hav­ner- we­e­kend ik­ke in­de­holdt plan­lag­te fod­bold­mø­der. DET VAR LI­GE ak­ku­rat her, at fod­bold­nav­net over al­le fod­bold­nav­ne skul­le ha­ve sat trumf på pro­jek­tet, som skul­le få dansk fod­bold op i et helt an­det gear.

Men Ha­rald Ni­el­sen var lov­lig und­skyldt. Ru­di og Ha­rald hav­de i åre­ne ef­ter hjem­kom­sten fra Ita­li­en hver som­mer et stort we­e­ken­dar­ran­ge­ment med fa­mi­li­en, de­res ita­li­en­ske og dan­ske ven­ner på Vin­ter­skov ved Fre­de­riks­havn - en af de går­de, som Ru­di og Ha­rald hav­de købt.

Her var der hyg­ge- fod­bold­t­ur­ne­ring, fest og gla­de da­ge - og in­tet var så li­ge­gyl­digt som Jyl­lands- Po­sten og Ra­dio­a­vi­sen... FØRST SØN­DAG AF­TEN, da gæ­ster­ne var ved at for­la­de fest­lig­he­der­ne på Vin­ter­skov, kom jeg via hans for­æl­dre, Ali­ce og Kes­se Ni­el­sen, i kon­takt med Ha­rald. Vi blev hur­tig eni­ge om, at den tid­li­ge of­fent­lig­gø­rel­se kun be­tød, at vi måt­te ha­ve ek­stra fart på. Der var fort­sat en ræk­ke ude­stå­en­der bå­de sport­s­ligt, øko­no­misk og or­ga­ni­sa­to­risk.

De næ­ste par uger kør­te de­bat­ten hver dag i stort set al­le me­di­er, og tors­dag den 11. au­gust in­vi­te­re­de Dansk Pro­fes­sio­nelt Fod­bold­for­bund igen til pres­se­mø­de i Bi­bli­o­te­ket på Ho­tel Pla­za - men den­ne gang med bå­de Ha­rald og al­le pa­pi­rer­ne på plads.

Hel­ge San­der og Ha­rald Ni­el­sen blev per­son­li­ge ven­ner. Her ses de ved Re­bild- fe­sten i 2005. Ha­rald Ni­el­sen var for­mand for Re­bild­sel­ska­bet, og Hel­ge San­der var på det tids­punkt vi­den­skabs­mi­ni­ster. Fo­to: Hen­ning Bagger

Så po­si­tiv var stem­nin­gen mel­lem Hel­ge San­der/ Ha­rald Ni­el­sen og spil­ler­ne ved mø­det om ind­fø­rel­se af pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark. Det er fra ven­stre: Hel­ge San­der, Ha­rald Ni­el­sen, Hen­ning Munk Jen­sen, Tor­sten Andersen, Ge­ert Eg og Jør­gen Lorentzen. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.