Nyt liv til hi­sto­ris

Stjerne Ra­dio, der var et af mod­stands­be­væ­gel­sens sam­lings

BT - - NYHEDER -

HI­STO­RIE

Udadtil lig­ne­de bu­tik­ken i Isted­ga­de den­gang i 40er­ne næ­sten en ra­dio­for­ret­ning som så man­ge an­dre. Men in­de bag den til­for­la­de­li­ge fa­ca­de sad blev der frem­stil­let an­ti­tysk lit­te­ra­tur og op­byg­get mod­stands­grup­per vendt mod de na­zi­sti­ske be­sæt­te­re. Og i går – på års­da­gen for au­gu­stop­rø­ret i 1943 – blev der så pu­stet nyt liv i den le­gen­da­ri­ske Stjerne Ra­dio, der åb­ne­de som ud­stil­lings­sted.

Hi­sto­ri­en om Stjerne Ra­dion går tilbage til 1942, hvor ra­dio­for­hand­ler Carl Mun­ck over­tog en tid­li­ge­re smør­for­ret­ning på Isted­ga­de 31, som han om­byg­ge­de. Fra sep­tem­ber sam­me år kun­ne man kø­be ra­dio­mod­ta­ge­re og gram­mo­fo­ner m. v. i den nye for­ret­ning tæt ved Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård.

To af hans brød­re, Bør­ge og Ove, hjalp i for­ret­nin­gen, li­ge­som de og­så hjalp i for­æl­dre­nes store kon­fek­tions­for­ret­ning læn­ge­re ne­de ad Isted­ga­de, i nr. 87.

Jo­sef Søn­der­gaard, som Carl Mun­ck kend­te via Gar­der­for­e­nin­gen, blev an­sat 1. ok­to­ber som for­ret­nings­fø­rer. Søn­der­gaard, der var teg­ner, hav­de lidt er­fa­ring med ra­dio­er fra sin tid­li­ge­re an­sæt­tel­se.

Il­le­galt ar­bej­de

I bag­lo­ka­let frem­stil­le­de man il­le­gal lit­te­ra­tur, og det ud­vik­le­de sig i lø­bet af 1943 til etab­le­ring af en stør­re il­le­gal grup­pe ( kal­det ’ Mun­ck­e­grup­pen’), der snart ud­før­te fle­re sa­bo­ta­ger.

Selv om der fo­re­gik man­ge il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter i bag­lo­ka­let, mar­ke­re­de Carl Mun­ck og Jo­sef Søn­der­gaard ty­de­ligt udadtil de­res mod­vil­je mod be­sæt­tel­ses­mag­ten. Må­ske reg­ne­de man med, at in­gen kun­ne fo­re­stil­le sig no­get il­le­galt, når de så ty­de­ligt gav ud­tryk for de­res mis­hag.

De skif­ten­de ud­stil­lin­ger i vin­du­er­ne vi­ste ty­de­ligt, at man var an­ti­tysk. Med glæ­de flyt­te­de man nå­le­ne på Eu­ro­pa- kor­tet, der mar­ke­re­de ty­sker­nes til­ba­ge­gang. Fly­mo­del­ler i for­ret­nin­gen gen­gav luft­kam­pe, og al­tid frem­stod de få ty­ske ma­ski­ner ram­po- ne­re­de.

Man hyg­ge­de sig ge­val­digt ved at spil­le bri­tisk og ame­ri­kansk mi­li­tær­mu­sik via højt­ta­ler i ga­de­dø­ren, når ty­ske ko­lon­ner mar­che­re­de gen­nem ga­den til og fra Als­ga­de Skole. Fra højt­ta­le­ren kun­ne lo­ka­le og­så lyt­te til BBCs dan­ske ud­sen­del­ser fra Lon­don.

Ty­sker­ne og de­res sym­pa­ti­sø­rer hen­vend­te sig uaf­brudt på Svends­ga­des Po­li­ti­sta­tion. Man kla­ge­de og for­lang­te, at dansk po­li­ti skul­le sæt­te en stop­per for pro­vo­ka­tio­ner­ne.

Po­li­ti­et lag­de of­te vej­en for­bi Isted­ga­de 31 og slu­de­re­de lidt med Mun­ck og Søn­der­gaard. I Isted­ga­de 31 lo­ve­de de at dæm­pe sig lidt, men det var svært. Ty­sker­ne var be­stemt ik­ke til­fred­se med det dan­ske po­li­tis ind­sats.

For­ret­nin­gen blev ud­sat for hær­værk fle­re gan­ge, og i pe­ri­o­der måt­te vagt­hold om nat­ten pas­se på bu­tik­ken.

På et tids­punkt blev Jo­sef Søn­der­gaard ( dæk­navn Tom) an­holdt og an­bragt i Ve­stre Fængsel. Han blev be­fri­et ved et kup ef­ter kort tid. Det var umid­del­bart ef­ter, da han kom ud den 5. au­gust 1943, at man be­slut­te­de at kal­de or­ga­ni­sa­tio­nen for ’ Hol­ger Dan­ske’ og ind­sat­te Jo­sef Søn­der­gaard ’ Tom’ som le­der.

Sa­bo­ta­ger

Ef­ter man­ge sa­bo­ta­ger føl­te grup­pe­med­lem­mer­ne i sep­tem­ber 1943, at de var nødt til at sø­ge til­flugt i Sve­ri­ge i en pe­ri­o­de.

Da Carl og Bør­ge Mun­ck samt Jo­sef Søn­der­gaard var i Sve­ri­ge, blev for­ret­nin­gen vi­dere­ført af Ove Mun­ck.

De fle­ste mod­stands­folk kom tilbage fra Sve­ri­ge, hvor de genop­tog det il­le­ga­le ar­bej­de. Jo­sef Søn­der­gaard blev dog i Sve­ri­ge, hvor han etab­le­re­de en il­le­gal trans­port­ru­te.

Bom­be­s­præng­nin­ger

Ty­ske sym­pa­ti­sø­rer hav­de be­stemt ik­ke glemt Stjerne Ra­dio, og da den tysk­o­ri­en­te­re­de Pe­ter- grup­pe den 13. maj 1944 som hævn spræng­te fle­re byg­nin­ger i København, blev ra­dio­for­ret­nin­gen og­så øde­lagt af bom­ber.

Un­der grup­pens hær­gen gen­nem København var det bl. a. og­så gå­et ud over Da­ells Va­re­hus, Il­lum, Ma­ga­sin du Nord og Fon­nes­bech.

Fol­ke­vid­det be­nævn­te den­ne ty­pe spræng­nin­ger ’ Schal­burg­ta­ge’, opkaldt ef­ter en dansk of­fi­cer, der var gå­et i tysk tje­ne­ste. Ty­sker­ne selv om­tal­te det som ’ kon­tra­sa­bo­ta­ge’.

For­ret­nin­gen var ik­ke ble­vet genop­byg­get in­den fol­ke­strej­ken i som­me­ren 1944. En del ma­te­ri­a­le fra for­ret­nin­gen blev brugt til vejspær­rin­ger. Dår­ligt var for­ret­nin­gen ble­vet genop­ført, før den blev øde­lagt med hånd­gra­na­ter lør­dag den 28. ok­to­ber 1944.

For­ret­nings­fø­rer Ove Mun­cks seks- åri­ge dat­ter In­ge gik på Den Fran­ske Skole på Fre­de­riks­berg. Hun var et de man­ge børn, der blev spær­ret in­de i kæl­de­ren, da byg­nin­ger­ne un­der RAF- an­gre­bet på Shel­l­hu­set ved en fejl blev ramt af fle­re bom­ber.

Da Ove Mun­ck hør­te om an­gre­bet, løb han som man­ge an­dre ci­vi­le til om­rå­det for at hjæl­pe. Un­der red­nings­ar­bej­det blev han dræbt, da en mur væl­te­de ned over ham.

Far og dat­ter blev bi­sat fra Fre­de­riks­berg Kir­ke ugen ef­ter

arl Mun­ck var kom­met til Dan­mark et styk­ke tid før Be­fri­el­sen. Han op­holdt sig skjult i Gentofte hos en kam­me­rat, han kend­te fra Gar­der­for­e­nin­gen.

For­ret­nin­gen kom i gang igen. Da Carl Mun­ck midt i 50er­ne blev syg og dø­de, fort­sat­te Ove Mun­cks en­ke Mar­git Mun­ck, men nu ude­luk­ken­de med salg af gram­mo­fon­pla­der. Jo­sef Søn­der­gaards dat­ter Sis­se var i fle­re år an­sat i for­ret­nin­gen Stjerne Ra­dio.

I 1966 luk­ke­de man, og der blev ind­ret­tet kiosk i byg­nin­gen. 30 år ef­ter blev den lil­le byg­ning ne­dre­vet, og på ste­det blev der i 2001 op­ført en mur.

Genop­byg­nin­gen

Nu er for­ret­nin­gen så genop­stå­et som ud­stil­lings­cen­ter på års­da­gen 29. au­gust for au­gu­stop­rø­ret 1943. Genåb­nin­gen blev mar­ke­ret kl. 14.00 – 18.00 med ta­ler, mu­sik, dans, ra­tio­ne­rings­mad og ud­stil­ling af hi­sto­ri­ske kø­re­tø­jer.

Det er så tred­je gang, at for­ret­nin­gen genop­byg­ges. På Isted­ga­de 31 vil man kun­ne se skif­ten­de ud­stil­lin­ger med re­la­tion til be­sæt­tel­ses­ti­den og lo­ka­l­om­rå­det.

.

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.