Ren­dyr­ket 90e

90er- iko­ner som Dr. Al­ban, Whig­fi­eld, Red­nex og Scoo­ter fy­re­de i

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

FESTU­GE

Den tun­ge bas pum­per ud af højt­ta­ler­ne til to­ner­ne af en af 90er­nes utal­li­ge døgn­flu­er, ’ I li­ke to move it’.

En grup­pe pi­ger i pa­stel- far­ve­de tyls­kør­ter, ben­var­me­re og sol­bril­ler står og hop­per med til num­me­ret, som DJ Lil­le Lars fy­rer op for. Ved si­den af står en flok mænd i 30er­ne, som har travlt med at bun­de små grå- shots og fa­døl. Ind på sce­nen træ­der de to kon­fe­ren­ci­e­rer, Dan Ra­chlin og Rif­fi Had­da­oui, frem.

Sidst­nævn­te er man­den bag he­le ar­ran­ge­men­tet ’ Vi El­sker 90er­ne’ – en kæm­pe fest for nostal­gi­ke­re og festa­ber, der ik­ke kan få nok af mu­sik­ken fra det kits­che­de år­ti. Og dem er der man­ge af den­ne søn­dag på Aar­hus Havn, hvor om­kring 15.000 men­ne­sker er duk­ket op.

» Vi er ke­de af det, men Dr. Bom­bay er desvær­re flø­jet vi­de­re på grund af for­sin­kel­sen, « ly­der det i højt­ta­ler­ne, hvor­ef­ter pu­bli­kum sva­rer med et kæm­pe buuuuh.

» Men til gen­gæld har vi knok­let som sinds­sy­ge for en er­stat­ning… Og Pa­ra­di­sio fly­ver ind som sur­pri­se! Og nu skal I gå amok til Twen­ty 4 Se­ven! «

Pu­bli­kum jub­ler, hvor­ef­ter de to band­med­lem­mer Li- Ann og Stay- C træ­der ind på sce­nen un­der et ka­non­skud af kon­fet­ti og spil­ler de­res hit ’ Sla­ve to the Mu­sic’.

Re­sten af af­te­nen fort­sæt­ter med en lang li­ne- up af 90’ er­nes iko­ner: Dr. Al­ban, Red­nex, Cut’n’Move, Had­daway, Whig­fi­eld, SO­AP, Blå Øj­ne, Scoo­ter og E- Ty­pe er blandt an­dre på pla­ka­ten.

Tilbage til te­e­na­ge- fe­sten

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015 32- åri­ge Ti­na Mor­ten­sen fra Hor­sens del­ta­ger sam­men med et par ve­nin­der.

» Det er jo su­per­sjovt at hø­re al­le dem, som vi dan­se­de til, da vi var te­e­na­ge­re. 90er- mu­sik er ba­re sjov og bal­la­de, det kan al­tid sæt­te gang i en fest, « si­ger hun.

Og ar­ran­ge­men­tet hand­ler net­op om at fe­ste og ha­ve det sjovt, for­kla­rer idé­man­den bag, Rif­fi Had­da­oui.

» Det er glad dan­semu­sik, som man kan re­la­te­re sin ung­dom til. Det er et år­ti, som har budt på rig­tig man­ge min­der for rig­tig man­ge men­ne­sker. Det kan godt væ­re, at det ik­ke er dybe tek­ster og melan­ko­li på højt plan, men det er det mu­sik, der bli­ver sat på, når folk skal fe­ste, « si­ger Rif­fi Had­da­oui, der har en for­tid som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Han un­der­stre­ger dog, at det er vig­tigt, at ar­ran­ge­men­tet ik­ke bli­ver op­fat­tet som en jo­ke.

» Vi slo­ges lidt for at få an­er­ken­del­se i star­ten. Blandt an­det for­di man­ge men­ne­sker ik­ke har ta­get år­ti­et se­ri­øst. Men vi prø­ver på at ta­ge det se­ri­øst. Vi in­ve­ste­rer op mod halvan­den mil­li­on kro­ner i lyd og lys, så folk kan få en fed op­le­vel­se, « ly­der det fra ar­ran­gø­ren, mens to­ner­ne af In­fer­nals 98- klas­si­ker ’ Ka­linka’ run­ger i bag­grun­den.

Twen­ty 4 Se­ven ali­as Li- Ann og Sta­cey ’ Stay- C’ Se­edorf gav den gas til ’ Vi El­sker 90’ er­ne’- fest på

Aar­hus Havn. Fo­to: Bo Amstrup

Nog­le da­ge luf­ter man stu­den­ter­hu­en og ci­te­rer klo­ge dig­te, an­dre da­ge må den in­dre festa­be ud un­der åben him­mel. ’ Vi el­sker 90er­ne’ er som skabt til det sid­ste.

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.