Er- nostal­gi KULT Whig­fi­eld vil ba­re ik­ke dø

Går op for en kæm­pe fest på Aar­hus Havn

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015 I 1994 slog hun igen­nem in­ter­na­tio­nalt med kæm­pe­hit­tet ’ Sa­tur­day Night’. Num­me­ret var så po­pu­lært, at dan­ske Whig­fi­eld, med det bor­ger­li­ge navn San­nie Char­lot­te Carl­son, blev skre­vet ind i Gu­in­ness Re­kord­bog som den før­ste ar­tist, der ind­t­og før­ste­plad­sen på hit­lis­ten i Stor­bri­tan­ni­en med sin de­but­sing­le.

Og her i Aar­hus, over 20 år se­ne­re, kan hen­des num­mer sta­dig få pu­bli­kum helt op at kø­re.

Selv om hun ef­ter eget ud­sagn har ’ slå­et Whig­fi­eld ihjel’ for at ind­le­de en ny mu­si­kalsk kar­ri­e­re, så bli­ver di­ver­se festi­va­ler ved med at boo­ke hen­de – i ok­to­ber skal hun spil­le ot­te kon­cer­ter i for­skel­li­ge lan­de, her­i­blandt Tys­kland, Bul­ga­ri­en og Du­bai.

» Jeg ved ik­ke hvor­for, men det er som om, at år­ti­et har få­et en re­vi­val. Jeg er nær­mest kon­stant rundt og spil­le. Og det er ret sjovt at mø­de de man­ge an­dre mu­si­ke­re fra den­gang. Der er en fa­mi­lie­fø­lel­se blandt ar­ti­ster­ne ba­ck­s­ta­ge, « si­ger den 45- åri­ge san­ge­r­in­de, da BT fan­ger hen­de, in­den hun skal på sce­nen.

Hun for­tæl­ler, at hen­des liv har ta­get no­get af en drej­ning si­den de vil­de 90er- år.

» Jeg kan hu­ske, at der var man­ge da­ge, hvor jeg ik­ke sov. Den ene dag var jeg i Ca­na­da, så var jeg fi­re da­ge i Tokyo, så fløj jeg til Bra­si­li­en. I takt med at jeg er ble­vet æl­dre, er jeg ble­vet bed­re til at pas­se på mig selv, og i dag har jeg et godt liv. Den­gang var det ba­re sex, drugs and po­p­mu­sic, « si­ger San­nie Char­lot­te Carl­son, der skif­te­vis bor i Lon­don og Mila­no.

Her har hun travlt med at pro­du­ce­re mu­sik, og i sep­tem­ber ud­kom­mer hen­des ny sing­le ’ How Long’.

» Jeg har slå­et Whig­fi­eld ihjel, og i dag hed­der jeg ba­re San­nie. Min nye sing­le har al­le­re­de få­et en del air­play i Eng­land, så jeg er glad. « larh

» Jeg har slå­et Whig­fi­eld ihjel, og i dag hed­der jeg ba­re San­nie, « si­ger San­nie Char­lot­te Carl­son, som ik­ke de­sto min­dre kon­stant bli­ver boo­k­et som Whig­fi­eld til di­ver­se festi­va­ler. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.