Fra slan­ke­helt til pæ­do­fi­li- skurk

Ja­red Fog­le var ’ Sub­way’- sandwi­chkæ­dens re­k­la­me­stjer­ne. Nu på­står et vid­ne, at sandwich- bos­ser­ne kend­te alt til Ja­reds ulov­li­ge ten­den­ser

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

AF­SLØ­RING

Al­le­re­de i 2008 ad­va­re­de en kvin­de­lig re­stau­ran­te­jer ’ Sub­way’- sandwi­chkæ­dens le­del­se – de­res ul­ti­ma­ti­ve re­k­la­me­stjer­ne Ja­red Fog­le dyr­ke­de kø­be­sex med min­dre­åri­ge. Men che­fer­ne i re­k­la­me­af­de­lin­gen var an­gi­ve­ligt li­geg­la­de. Og nu rul­ler se­xskan­da­len.

Li­ge si­den 1999, hvor en klas­se­kam­me­rat skrev en ar­ti­kel om Ja­red Fog­les vægt­tab på godt 100 ki­lo, har den i dag 37- åri­ge far til to væ­ret én af USAs stør­ste re­k­la­me­stjer­ner.

Ef­ter et be­ske­dent job i regn­skabs­af­de­lin­gen for et fly­sel­skab, tjen­te Ja­red Fog­le plud­se­lig mil­li­o­ner ( i dag har han over 110 mil­li­o­ner kro­ner i ban­ken). Su­per­stjer­ner og top­po­li­ti­ke­re lod sig fo­to­gra­fe­re sam­men med stjer­nen, det hav­de tabt al­le de uøn­ske­de ki­lo ved at spi­se Sub­waysandwi­ches.

For­lig med 14 of­re

Men nu er der in­gen, der vil ken­des ved Ja­red. Og ko­nen har så­gar søgt om skils­mis­se og sør­get for, at Ja­red Fog­le kun kan se si­ne børn un­der pro­fes­sio­nel over­våg­ning.

Ja­red Fog­le er nem­lig an­kla­get for sex med min­dre­åri­ge og be­sid­del­se af pæ­do­fi­li- po­r­no­ma­te­ri­a­le. Og han har an­gi­ve­ligt ind­gå­et et for­lig, der be­ty­der, at han skal be­ta­le lidt over en halv mil­li­on kro­ner til hvert af si­ne 14 of­re. Hans navn vil frem­over væ­re at fin­de i et cen­tralt ame­ri­kansk re­gi­ster for pæ­do­fi­le for­bry­de­re. Og en­de­lig ri­si­ke­rer Fog­le op til 12 års fængsel.

Iføl­ge sa­gens før­ste an­kla­ger har Ja­red Fog­le og­så købt sig til sex med pi­ger helt ned til 13 års al­de­ren. Han har dog ’ kun’ til­stå­et kø­be­sex med en hhv. 16- årig og 17- årig pi­ge. Og sam­ti­dig er den for­hen­væ­ren­de slan­ke- fol­ke­helt ( I USA ken­der al­le ’ Ja­red’, red.) an­kla­get at ha­ve mod­ta­get bå­de po­r­no­gra­fi­ske fo­to og vi­deo­op­ta­gel­ser af børn helt ned til syv års al­de­ren. Og det vær­ste er må­ske må­den, hvor­på dis­se op­ta­gel­ser er ble­vet til.

Sam­men med en rig for­ret­nings­mand og kam­me­rat, Rus­sell Tay­l­or stif­te­de Ja­red Fog­le nem­lig i 2004 ’ The Ja­red Fo­un­da­tion’ – en vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tion, der skul­le hjæl­pe ame­ri­kan­ske børn med at slan­ke sig og leve et sun­de­re liv.

Vi­deo­fil­me­de børn

I den for­bin­del­se blev hund­red­vis af børn fo­to­gra­fe­ret og vi­deo­fil­met med me­re el­ler ( i de fle­ste til­fæl­de) min­dre tøj på. Og det var dis­se ulov­li­ge op­ta­gel­ser, som Rus­sell Tay­l­or si­den solg­te og send­te vi­de­re til sin go­de ven Ja­red.

I dag lig­ger Rus­sell Tay­l­or i ko­ma ef­ter et selv­mord­s­for­søg. Og ef­ter sin umid­del­ba­re re­ak­tion: » Jeg er cho­ke­ret over an­kla­ger­ne mod Rus­sell Tay­l­or « , har Ja­red Fog­le alt­så in­drøm­met sin egen ind­blan­ding. Og nu skal Sub­way så for­sø­ge at for­kla­re, hvor­for de­res da­væ­ren­de re­k­la­me­chef valg­te at ig­no­re­re de ad­vars­ler, der po­ten­ti­elt kun­ne ha­ve red­det nog­le af de min­dre­åri­ge of­re.

I sit for­lig med ankla­ge­myn­dig­he­den har Ja­red Fog­le i øv­rigt ik­ke sik­ret sig imod se­ne­re pri­va­te sags­an­læg, så det er et spørgs­mål om, hvor man­ge af si­ne 110 mil­li­o­ner kro­ner han får lov til at be­hol­de.

Ja­red Fog­le blev in­vi­te­ret med overalt. Her ses han til ra­cer­løb i Dayto­na Beach Fl­o­ri­da. Nu ri­si­ke­rer Ja­red at få 12 års fængsel.

Fo­to: Get­ty Ima­ges

Her po­se­rer USAs for­hen­væ­ren­de præ­si­dent Ge­or­ge Bush sam­men med Ja­red Fog­le. Fo­to: Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.