’ Pis­ser dit ta­lent væk’

Ko­mi­ke­ren Cas­per Chri­sten­sen svi­ner sin kol­le­ga Las­se Rim­mer

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Fo­tos: Keld Navn­toft / Ni­els Meilvang

KO­MIK

Han pis­ser sit ta­lent væk.

Så kon­tant og brutalt ly­der det fra Dan­marks nok mest suc­ces­ful­de ko­mi­ker Cas­per Chri­sten­sen. Om kol­le­ga­en Las­se Rim­mer.

I et stort in­ter­view i det nye num­mer af Ud og Se kal­der han Las­se Rim­mer for doven og me­ner, at han må­ske skul­le kon­cen­tre­re sig lidt me­re om si­ne eg­ne tek­ster end om at ha­ve me­nin­ger om alt.

» Han er et kæm­pe ta­lent. Og så pis­ser han det væk, « si­ger Cas­per Chri­sten­sen og fort­sæt­ter:

» Han er på Fa­ce­book og har si­ne me­nin­ger om alt mu­ligt, og så skri­ver han si­ne tek­ster i sid­ste øje­blik. «

Ar­bej­der røv­hårdt

Cas­per Chri­sten­sen er ble­vet 47 og be­fin­der sig sta­dig højt på suc­ce­sens tin­de. Og han er over­be­vist om, at hans fi­re år yn­gre kol­le­ga kun­ne ha­ve dre­vet det langt, hvis ba­re han hav­de gi­det gi­ve den gas. I ste­det for at ’ pis­se’ ta­len­tet væk.

Selv­om or­de­ne er hår­de, slår de dog ik­ke Las­se Rim­mer af pin­den. I hvert fald ik­ke helt. » Jeg er min­dre enig i, at jeg ik­ke ar­bej­der hårdt. Jeg ar­bej­der røv­hårdt: Det kan f. eks mi­ne nær­me­ste be­vid­ne, « skri­ver Las­se Rim­mer i et svar til bt. dk. » Men jeg har det fint med, hvad han si­ger. Han har sagt det sam­me til mit an­sigt fle­re gan­ge gen­nem åre­ne. «

» Jeg er enig med ham i, at jeg har brugt min ar­bejds­kraft ujævnt igen­nem åre­ne. Jeg har især i be­gyn­del­sen af min kar­ri­e­re ba­re ik­ke brugt kræf­ter­ne helt, som han - el­ler i ret høj grad jeg selv - sy­nes, de bur­de kun­ne væ­re brugt, « ly­der det vi­de­re fra den dan­ske ko­mi­ker Las­se Rim­mer.

De to har ar­bej­det sam­men på ad­skil­li­ge af Cas­per Chri­sten­sens pro­jek­ter: Sket­chpro­gram­mer­ne ’ Cas­per & Man­dri­laf­ta­len’ og ’ Li­ve fra Bre­men’ samt ik­ke mindst co­me­dy­se­ri­en ’ Langt fra Las Ve­gas’.

Så sam­ar­bej­det mel­lem de to stan­dup­pe­re har alt­så stå­et på i 16 år. 16 år, hvor Cas­per Chri­sten­sen iføl­ge ham selv har set un­dren­de til fra si­de­linj­en, mens Las­se Rim­mer lod sit ta­lent gå til spil­de.

Og selv­om Rim­mer bø­jer sig for no­get af kri­tik­ken, er han og­så en smu­le stolt.

» Jeg er me­get yd­mygt glad for, at han be­trag­ter mig som dyg­tig. «

Las­se Rim­mer er stolt over, at Cas­per Chri­sten­sen trods alt ser ham som et kæm­pe ta­lent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.