VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Vo­res øj­ne be­væ­ger sig, når vi drøm­mer i lø­bet af den drøm­me­fa­se, der kal­des REM- søv­nen. Nu kan ame­ri­kan­ske og is­ra­el­ske for­ske­re for før­ste gang be­kræft e, at hjer­nen rent fak­tisk pro­du­ce­rer billeder un­der REM­søv­nen. Den nye forsk­ning vi­ser, at de hur­ti­ge øjen­be­væ­gel­ser, der fo­re­kom­mer un­der REM- søv­nen, er for­bun­det med en visu­el be­ar­bejd­ning af syn­s­ind­tryk, for­tæl­ler for­sker­ne. Det styr­ker te­o­ri­en om, at søv­nen be­ar­bej­der tan­ker, som vi be­vidst el­ler ube­vidst und­går i vå­gen til­stand.

Di­ne tarm­bak­te­ri­er kan for­ment­lig få dit im­mun­sy­stem til at an­gri­be di­ne eg­ne øj­ne og gi­ve øjen­be­tæn­del­se, vi­ser ame­ri­kan­ske for­ske­re. For­sker­ne fra­rå­der dog at be­kæm­pe bak­te­ri­er­ne.

Com­pu­ter­spil ta­ger din op­mærk­som­hed, og der­for kan blot tre mi­nut­ters Te­tris dæm­pe din trang til alt fra slik mad, al­ko­hol, ci­ga­ret­ter og end­da sex, vi­ser en ame­ri­kansk psy­ko­log i et nyt stu­die.

Sex og v old har ten­dens for­bru-ger­ne­stil at le­de op mærk­som­hed

væk f ra pro­duk­tet og s æl­ger der med i kke næ r s å go

dt, s om man­ge re­k­la­me­folk

t ror, si­ger ame­ri­kan­ske for­ske­re i et ny t stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.