VI­DEN­SKAB. DK Næ­stekær­lig­hed er ar­ve­ligt

BT - - NYHEDER -

At la­de sig tap­pe for blod for at kun­ne hjæl­pe an­dre er en næ­stekær­lig hand­ling, der med et an­det ord kal­des ’ al­tru­i­stisk’. Og det er ge­ne­tisk be­stemt, om du har til­bø­je­lig­hed til en så­dan al­tru­i­stisk hand­ling, si­ger for­sker­ne bag et nyt stu­die. » Det er lidt kon­tro­ver­si­elt, for det be­ty­der, at det at væ­re god mod an­dre men­ne­sker er ar­ve­ligt, « si­ger over­læ­ge Ole Bir­ger Pe­der­sen fra Næst­ved Sy­ge­hus.

Helt nøj­ag­tigt har for­sker­ne fun­det ud af, at det er 50 pro­cent ge­ne­tisk be­stemt, om du væl­ger at bli­ve blod­do­nor. 30 pro­cent af ind­fl ydel­sen kom­mer fra mil­jø­fak­to­rer og 20 pro­cent er til­fæl­dig­he­der, for­tæl­ler for­sker­ne.

Et per­son­lig­heds­træk

» Det fo­re­kom­mer helt ri­me­ligt at se blod­do­na­tion som ét af man­ge ud­tryk for al­tru­is­me el­ler det at hand­le ue­gen­nyt­tigt og gø­re no­get godt for an­dre uden at tæn­ke på egen vin­ding. Det er og­så helt i tråd med forsk­nin­gen at se den­ne til­bø­je­lig­hed som en facet af men­ne­skers per­son­lig­heds­træk, « si­ger pro­fes­sor As­b­jørn Son­ne Nørgaard fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, der ik­ke har del­ta­get i det nye stu­die.

For­sker­ne har nu sat sig for at indsnæv­re, nøj­ag­tigt hvil­ke ge­ner der får os til at do­ne­re blod.

» Det kan og­så væ­re, at det er gen­be­stemt at væ­re struk­tu­re­ret, el­ler om man har over­skud til at gi­ve blod, « si­ger Ole Bir­ger Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.