Kul­tur Der­for sag­de jeg

Jeg hav­de sagt nej, hvis Ri­car­do skul­le ha­ve væ­ret gjort til grin, si­ger Ul­rich Thom­sen om rol­len som den ud­skæld­te land­stræ­ner, der gjor­de det umu­li­ge

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

VIR­KE­LIG FIK­TION

For 23 år si­den vandt Dan­mark sen­sa­tio­nelt EM, da et un­der­tip­pet lands­hold med en ud­skældt land­stræ­ner slog de stør­ste fod­bold­na­tio­ner i Eu­ro­pa, og lan­det gik amok i na­tio­nal glæ­des­rus.

Det er kulis­sen og kul­mi­na­tio­nen på ’ Som­me­ren ’ 92’, der kø­rer for ful­de hu­se over he­le lan­det i den­ne we­e­kend.

Bag den dra­ma­ti­ske hi­sto­rie om hol­det, der kom med på af­bud, lig­ger hi­sto­ri­en om den mis­for­stå­e­de land­stræ­ner, der skul­le så me­get igen­nem og først få da­ge før sin død fik den of­fi­ci­el­le hæ­der, han skul­le ha­ve haft læn­ge før.

Og det er dén vin­kel, der tæn­der Dan­marks in­ter­na­tio­na­le film­stjer­ne Ul­rich Thom­sen, der spil­ler den mis­for­stå­e­de land­stræ­ner i pre­mi­ere­fil­men.

» Hvis Ri­chard Møl­ler skul­le stå tilbage, som den kli­ché han var ud­sat for den­gang, så hav­de jeg sagt nej til rol­len. Han har væ­ret nok igen­nem. Det er jo nær­mest gro­tesk, at selv­om han vandt EM den­gang, så blev han sta­dig ik­ke an­er­kendt og hædret rig­tigt for den tri­umf, « si­ger Ul­rich Thom­sen, der spil­ler land­stræ­ne­ren med den klin­gen­de fyn­s­ke di­a­lekt i in­struk­tør Kas­per Bar­fo­eds ’ Som­me­ren ’ 92’.

» I ud­lan­det blev Ri­chard Møl­ler kå­ret til ’ Ver­dens bed­ste træ­ner’, mens han ik­ke fik no­get som helst i Dan­mark. Her­hjem­me blev han ik­ke en­gang ’ årets træ­ner’, « si­ger Ul­rich Thom­sen, da BT mø­der den 51- åri­ge sku­e­spil­ler.

Lat­ter­lig­gjort

Han har få­et frem­ra­gen­de an­mel­del­ser over he­le linj­en for sit un­der­spil­le­de, un­der­fun­di­ge og præ­ci­se po­rtræt af men­ne­sket bag land­stræ­ne­ren, der stod så me­get igen­nem in­den den uven­te­de tri­umf.

Først væl­ger DBU ham fra som træ­ner, så bli­ver hol­det ik­ke kva­li­fi­ce­ret til EM- slut­run­den, han bli­ver lat­ter­lig­gjort for sit sprog og sin tak­tik, og bå­de Mi­cha­el og Bri­an Laud­rup for­la­der det dan­ske lands­hold, for­di de er ue­ni­ge med Ri­car­do.

» Han nå­e­de jo knap at kom­me i spor­tens Hall of Fa­me her­hjem­me før sin død. Så der gik jo lidt lang tid, og jeg syn­tes, at det var på sin plads, at gi­ve ham den hæ­der og an­er­ken­del­se i fil­men, « si­ger Ul­rich Thom­sen kna­størt med hen­vis­ning til, at Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen først blev op­ta­get i DBUs Hall of Fa­me 22 år ef­ter EM- sej­ren. I øv­rigt en be­slut­ning, der først blev truf­fet, mens land­stræ­ne­ren lå for dø­den sid­ste år.

Skræmt

» Ud­for­drin­gen var at la­ve dra­ma­tik ud af en hi­sto­rie, der egent­lig gik godt. Så dra­ma­et skul­le væ­re Ri­chards hi­sto­rie med sel­ve tur­ne­rin­gen og alt det an­det som kulis­se. «

Du var ik­ke skræmt ved tan­ken om at pil­le ved en så mas­siv na­tio­nal

» Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen blev al­drig rig­tig an­er­kendt og hædret, for det han gjor­de, « si­ger Ul­rich Thom­sen, der spil­ler den mis­for­stå­e­de land­stræ­ner, der først blev op­ta­get i fod­bol­dens Hall of Fa­me kort før sin død sid­ste år. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.