G ja til rol­len

BT - - KULTUR -

be­gi­ven­hed og per­so­ni­fi ce­re en vir­ke­lig per­son?

» Jo­eh, det var jeg. Ik­ke af hi­sto­ri­en som så­dan, men det at skul­le be­skri­ve en vir­ke­lig per­son, der sta­dig le­ve­de på det tids­punkt. Det har jeg ik­ke prø­vet før. Store per­son­lig­he­der har ty­pisk en sær­lig ka­rak­ter og en stærk per­son­lig­hed, og ri­si­ko­en er, at man kom­mer til at over­dri­ve de træk. «

Mas­ser af kli­che­er

Kli­che­er­ne lig­ger li­ge til høj­re­fo­den, og­så de so­ci­a­le kli­che­er. Hvis du er fra Jyl­land, så er du fra lan­det, hvis du er fra København, er du en­ten smart el­ler klog, el­ler ar­bej­der­klas­se, og hvis du er fra Fyn, så er man lidt lal­leg­lad og sik­kert me­get fl ink, men man vil i hvert fald ik­ke til­læg­ge dem et an­svar, « si­ger Ul­rich Thom­sen:

» Ri­chard Møl­ler har og­så lidt un­der, at han har pas­set ind i den kli­ché som fynbo. Så ud­for­drin­gen har væ­ret at fi nde en ba­lan­ce, hvor man gør ham tro­vær­dig, så man fø­ler med ham. Og når man gri­ner, at man så gri­ner med ham - og ik­ke ad ham, « si­ger Ul­rich Thom­sen og tæn­ker sig om, så den ka­rak­te­ri­sti­ske

3. Za­ra Lars­son

Lush Li­fe pan­de­ryn­ke over næ­sen ved høj­re øjen­bryn bli­ver me­get syn­lig:

» Jeg har set an­dre fi lm, der er på græn­sen til ud­le­ve­ring. Og selv­om den­ne her fi lm be­stemt har ko­me­di­e­e­le­men­ter, så an­greb jeg det som et styk­ke dra­ma­tik og ik­ke som en ko­me­die. Man kan læg­ge ko­me­die oven i dra­ma, og man kan læg­ge dra­ma oven på ko­me­die. Selv­om han og­så hav­de hu­mor, så var det her en al­vor­lig mand i en al­vor­lig si­tu­a­tion. Og Ri­chard Møl­ler var me­get be­rørt, og me­get ked af det, der ske­te i pres­sen. Hvor han jo nær­mest var ha­det af en el­ler an­den år­sag, « si­ger Ul­rich Thom­sen, der har re­sear­chet grun­digt om det men­ne­ske, han skul­le spil­le.

Kon­tak­te­de Ri­car­dos søn

Ud­over bun­ker af tv- klip og repor­ta­ger samt tal­ri­ge in­ter­view om og med Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, har Ul­rich Thom­sen og­så kon­sul­te­ret Ri­car­dos søn Tom­my Møl­ler Ni­el­sen for at få et så nu­an­ce­ret og kom­plet bil­le­de af man­den som mu­ligt.

» Så jeg var glad, da Tom­my send­te mig en besked, og jeg tal­te med ham til gal­lapre­mi­e­ren. For han var me­get be­gej­stret for fi lmen, og det er jeg me­get glad for. Han var så gre­bet, at når han luk­ke­de øj­ne­ne, hav­de han nog­le gan­ge svært ved at hø­re for­skel på, om det var hans far el­ler ham der sku­e­spil­le­ren, der tal­te. Så det er godt at vi­de, at al den tid, vi har brugt på fi lmen, og no­get af det skri­ve­bord­s­ar­bej­de, jeg har la­vet, har gi­vet en el­ler an­den form for bonus, « si­ger Ul­rich Thom­sen.

’ Som­me­ren ’ 92’ er in­stru­e­ret af Kas­per Bar­fo­ed med ma­nuskript af An­ders Au­gust. Ud­over Ul­rich Thom­sen med­vir­ker blandt an­det Mik­kel Boe Føls­gaard, Cyron Mel­vil­le, Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen og Le­ne Ma­ria Chri­sten­sen. Fil­men har pre­mi­e­re i den­ne we­e­kend over he­le lan­det.

Til ven­stre Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen til pres­se­mø­de for­ud for en land­skamp. Til høj­re Ul­rich Thom­sen som land­stræ­ne­ren for EM- vin­der­ne i ’ Som­me­ren ’ 92’. Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.