Et liv med mil­li­ar­der Den ame­ri­kan­ske ak­tie­in­ve­stor War­ren Buff ett er en af ver­dens al­ler­ri­ge­ste mænd

BT - - NAVNE - Lars Erik Sko­v­gaard les@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

85 I DAG

Lom­mer­ne er fyldt med pen­ge og guld i en så­dan grad, at det nær­mest over­går fan­ta­si­en hos den nu 85- åri­ge War­ren Buff ett, der er et sym­bol på den ul­ti­ma­ti­ve ame­ri­kan­ske drøm.

Han me­nes at ha­ve en pri­vat for­mue på om­kring 70 mil­li­ar­der – dol­lar! Det sva­rer til 460 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner og gør ham til en af ver­dens ri­ge­ste per­so­ner kun over­gå­et af gan­ske få an­dre, ek­sem­pel­vis Bill Ga­tes.

Hvis man skul­le mø­de den eft er­hån­den le­gen­da­ri­ske War­ren Buff ett på ga­den, vil­le de fær­re­ste drøm­me om, at han var god for så man­ge pen­ge. Han lig­ner mest af alt en gam­mel og jord­bun­den bedste­far, som ik­ke kan li­de at bru­ge mo­bil­te­le­fon el­ler com­pu­ter , og som le­ver et gan­ske al­min­de­ligt liv. Han be­skri­ves som en lidt kejtet, ge­nert og so­ci­alt han­di­cap­pet per­son .

Han le­ver til­med un­der for­holds­vis be­sked­ne for­hold og er ble­vet bo­en­de i et no­gen­lun­de al­min­de­ligt par­cel­hus i den by i Ne­bra­ska, hvor han er vok­set op.

War­ren Buff ett vok­se­de op med den ame­ri­kan­ske drøm : At hårdt ar­bej­de og fl id be­løn­nes i ’ mu­lig­he­der­nes land.’ Der­for knok­le­de han tid­ligt og sent i sin far­fars køb­mands­bu­tik – uden at få no­get sær­ligt for det – ind­til han som 13- årig fi k sit før­ste be­tal­te job som avis­bud . Ho­ved­par­ten af løn­nen blev spa­ret op, hvil­ket sat­te ham i stand til at fo­re­ta­ge sin før­ste in­ve­ste­ring, net­op som han var be­gyndt på uni­ver­si­te­tet i 1945: En fl ip­per­ma­ski­ne til 25 dol­lar stil­let op i en fri­sør­sa­lon.

Der­eft er gik det i fuld fart fremad, og al­le­re­de som 30årig blev han mil­li­o­nær på ak­tie­han­del, og i 1970, eft er man­ge suc­ces­ri­ge år i for­skel­li­ge fi rma­er, blev Wa­ren Buff ett ho­ve­d­ak­tio­nær og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i in­ve­ste­rings­fi rma­et Ber­ks­hi­re Hat­haway med ho­ved­sæ­de i Omaha, der blandt an­det har store ak­tiepo­ster i The Co­ca- Co­la Com­pa­ny, Ame­ri­can Express, Wells Far­go, IBM og Wal Mart Sto­res.

Det er her­fra, at han er vok­set til at væ­re et ikon for ka­pi­ta­lis­men – og det er fra den­ne po­si­tion, at hans in­ve­ste­rin­ger er ble­vet fulgt af en­hver hå­be­fuld ak­tio­nær.

To hu­stru­er

War­ren Buff ett skul­le an­gi­ve­ligt gen­nem et par år­ti­er ha­ve haft to hu­stru­er. Én, som han hav­de børn med, og som ledsa­ge­de ham ved al­le of­fi - ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, og så en me­get yn­gre, som han bo­e­de sam­men med, og som han og­så gift ede sig med, da den før­ste ko­ne dø­de.

Po­li­tisk er Wa­ren Buff ett til­hæn­ger af De­mo­kra­ter­ne. Un­der de se­ne­ste valg­kam­pe har han støt­tet Ba­ra­ck Oba­ma og pe­get på det uri­me­li­ge i, at skat­ten på USAs ri­ge er alt for lav.

Han skul­le selv be­ta­le min­dre i skat end hans eg­ne me­d­ar­bej­de­re og har åbent sagt, at ty­per som ham selv bur­de be­skat­tes langt hår­de­re. Al­der: 85 år. Ud­dan­nel­se: Ba­chel­or­grad i øko­no­mi fra Uni­ver­si­ty of Ne­bra­ska 1950, ma­ster­grad i øko­no­mi fra Co­lum­bia Uni­ver­si­ty 1951. Kar­ri­e­re: In­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver, Buff ett- Falk & Co., 1951 til 1954. Ak­tie­a­na­ly­ti­ker, Gra­hamNew­man Corp, 1954 til 1956. Di­rek­tør, Buff ett Part­ners­hip, 1956 til 1969. Di­rek­tør, for­mand, Ber­ks­hi­re Hat­haway, 1970 til nu. Pri­vat: Gift , tre børn.

War­ren Buf­fett modt­og ’ Me­dal of Fre­edom’ af Ba­ra­ck Oba­ma for at fo­re­slå en ek­stra skat til de al­ler­ri­ge­ste ame­ri­ka­ne­re. Fo­to: AFP War­ren Buf­fett har al­drig le­vet det ek­stra­va­gan­te liv med da­mer og dy­re bi­ler. Er gift og har tre børn. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.