I mag­tens vold

BT - - TV - THRILLERDRAMA

Den am­bi­tiø­se og nyud­dan­ne­de Adam bli­ver an­sat i et stort tek­no­lo­gi­fi rma, men kom­mer hur­tigt ud i al­vor­li­ge moral­ske og eti­ske di­lem­ma­er. Han ar­bej­der på la­ve­ste ni­veau, men får eft er lang tid fo­re­træ­de for den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ni­co­las Wy­att, og tror, han har en mu­lig­hed for avan­ce­ment. Men mø­det bli­ver en fi asko, og han en­der med at bli­ve f yret. Den sid­ste aft en in­den Adam skal stop­pe, bru­ger han og kol­le­ger­ne fi rma­kor­tet til en heft ig tur i by­en. Han en­der i ka­nen med den se­xe­de Em­ma, så på den må­de er aft enen en suc­ces. Men da­gen eft er våg­ner han op med gi­gan­ti­ske tøm­mer­mænd - og får en ge­val­dig ski­de­bal­le af che­fen. Det en­der med, at han får et til­bud, han ik­ke kan si­ge nej til. En­ten skal han be­ta­le bar- reg­nin­gen på 16.000 dol­lars fra aft enen før, el­ler og­så skal han ind­vil­li­ge i at la­ve in­du-

Gary Old­man som Ni­co­las Wy­att, Li­am Hem­sworth som Adam Cas­si­dy og Har­ri­son Ford som Jo­ck God­dard i det ame­ri­kan­ske thrillerdrama ’ Pa­ra­noia’ fra 2013. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.