PRE­MI­E­RE PÅ LET­TER­MAN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 22 år si­den 1993:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du fø­ler dig godt til­pas med de nye pla­ner, du har lagt. Du kan godt reg­ne med al den hjælp, du har brug for. Du læg­ger yder­li­ge­re nye pla­ner. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er no­get, du ik­ke ser helt klart. Må­ske er det for­di, du helst ik­ke vil. Uan­set hvad, så husk, at det du sen­der ud, får du selv tilbage! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan reg­ne med de bedst tæn­ke­li­ge vil­kår for, at du kan kom­me til at ska­be de for­an­drin­ger, som du øn­sker dig, bå­de hjem­me og i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke tror, at du kan kla­re det he­le i dag, for det kan gi­ve bag­slag. Så tag det ro­ligt og gør en ting ad gan­gen. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Hvis der er no­get, som gør dig usik­ker, og som du er i tvivl om, så hold dig ik­ke tilbage fra at spør­ge, så­le­des at du får klar­hed. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Månen er i dit tegn i dag og læg­ger op til en fø­lel­ses­mæs­sig uro­lig dag, hvor du me­get let kan bli­ve på­vir­ket af det, som an­dre si­ger el­ler gør. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting go sa­ger vil fo­re­gå i et tem­po, som vil be­kom­me dig fi nt. I aft en­ti­mer­ne får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Hvis du for­mår at for­e­ne di­ne drøm­me med kon­kre­te hand­lin­ger, så kan du rent fak­tisk få no­get til at gå i op­fyl­del­se. En spæn­den­de dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

167). ( Svær 56). ( Mid­del 12). ( Nem

CBS har pre­mi­e­re på det le­ge­d­a­ri­ske tal­ks­how ’ The La­te Show with David Let­ter­man. Showet va­re­de i 4.263 epi­so­der, men i maj 2015 an­non­ce­re­de pro­gram­mets vært David Let­ter­man sit stop. David Let­ter­man har haft be­søg af de fle­ste. Her den bri­ti­ske po­p­grup­pe Spice Girls i 1998.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.