Lars SEI­ER CHRI­STEN­SEN

BT - - SØNDAG -

Hvis du skul­le væ­re en an­den per­son en dag, hvem skul­le det så væ­re? Hvad vil du ger­ne væ­re kendt for? Hvor me­get lyk­ke kan pen­ge­ne i sig selv gi­ve? Hvor­for er Schweiz bed­re end Dan­mark? Hvem bur­de ha­ve skæl­dud? Hvad er det bed­ste råd, du kan gi­ve en 15- årig? Hvad er kvin­der bed­re til end mænd?

Din øn­skedrøm?

Saxo Bank – Født 1963 - Bor i Schweiz

Præ­si­dent Oba­ma. Jeg er på in­gen må­de fan af ham, men han har ver­dens mest in­ter­es­san­te job, og så kun­ne han da ik­ke la­ve no­gen ulyk­ker den dag. Det er ik­ke vig­tigt for mig at væ­re kendt, men jeg hå­ber, folk for­står, at hvad jeg si­ger off ent­ligt i for­bin­del­se med po­li­tik, al­tid er med hen­blik på at ska­be et bed­re og ri­ge­re Dan­mark. Pen­ge gi­ver in­gen lyk­ke. Men de gi­ver mu­lig­hed for ak­ti­vi­te­ter, der kan gi­ve lyk­ke - store op­le­vel­ser, en tryg fa­mi­lie, spæn­den­de in­ve­ste­rin­ger og dej­lig rød­vin. Schweiz har et me­re vel­fun­ge­ren­de de­mo­kra­ti, hvor po­li­ti­ke­re kan stil­les til regn­skab gen­nem fol­ke­af­stem­nin­ger. Det gør, at de be­hand­ler bor­ger­ne og de­res pen­ge med respekt og le­ve­rer bed­re ser­vi­ce bil­li­ge­re. Men Schweiz er ik­ke København med ly­se næt­ter, dan­ske kvin­der el­ler FCK, så det er ik­ke alt, der er bed­re. Be­tonso­ci­a­li­ster, der næg­ter at ac­cep­te­re, at et sam­fund må ud­vik­le sig og re­for­me­re sig. De ska­der dem, de fo­re­gi­ver at be­skyt­te, nem­lig de sva­ge­ste i sam­fun­det. Husk, at det er dit liv! Ik­ke di­ne for­æl­dres, el­ler sta­tens el­ler sko­lens. Det er dit. Så gør det, du el­sker, og bliv god til det.

De fl este vig­ti­ge ting. Et to­le­rant, men og­så re­a­li­stisk Dan­mark, der hyl­der ska­ber­trang, vær­di­ska­bel­se, per­son­lig fri­hed og er lang­tids­hold­bart, bå­de kul­tu­relt og øko­no­misk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.