T

BT - - SØNDAG -

om­my Ole­sen har ik­ke nå­et at sæt­te man­ge spor i mar­ken, før hans op­mærk­som­hed skær­pes end­nu me­re. Dybt kon­cen­tre­ret af­sø­ger han om­rå­det igen, pej­ler sig ind, in­den han gri­ber spa­den. Pro­fes­sio­nelt plan­ter han den hvi­de træsko på spa­den, og stik­ker i jor­den tre ste­der. Lir­ker for­sig­tigt jord­klum­pen op, ven­der den, og af­sø­ger igen med si­ne red­ska­ber. Selv­om han har hø­re­te­le­fo­ner på, gi­ver me­tal- de­tek­to­rens kraft ige bip gen­lyd ude i vir­ke­lig­he­den. In­de bag bril­ler­ne aner man spæn­din­gen og for­vent­nin­gen i Tom­my Ole­sens øj­ne.

62- åri­ge Tom­my Ole­sen er en af de tu­sin­de­vis af ak­ti­ve ama­tørar­kæ­o­lo­ger, der fi ndes i Dan­mark. ’ De­tek­tor­fol­ket’, kal­der man dem og­så.

Det er pri­vat­per­so­ner, som med de­res me­tal­de­tek­tor bru­ger en god po­r­tion af de­res fri­tid på at tra­ve mar­ker­ne tyn­de i jag­ten på guld- og sølvskat­te. Oft e så unik­ke me­tal­fund, at de træk­ker over­skrift er i avi­ser­ne og bi­dra­ger til en om­skriv­ning af dan­marks­hi­sto­ri­en.

Af al­le de fund, der gø­res i Dan­mark, an­slås det, at helt op til 99 pct. af dem er fun­det af så­dan nog­le som Tom­my Ole­sen.

» Kald os, hvad du vil. Men du kan vove på at kal­de os skat­tejæ­ge­re, « si­ger han og svin­ger ’ tru­en­de’ sin me­tal- de­tek­tor.

» Det er et skældsord i min ver­den. «

Ut­ro­li­ge fund

Den­ne blæ­sen­de som­mer­dag har Tom­my Ole­sen no­get at ha­ve sin for­vent­nings­fuld­hed i. For ude på de midtsjæl­land­ske mar­ker i Lej­re- om­rå­det har han gen­nem åre­ne gjort de mest ut­ro­li­ge fund, som har få­et det lo­ka­le mu­se­um helt op i det rø­de be­gej­strings­felt. Og Roskil­de Mu­se­um har da og­så ud­stil­lin­ger, der er de­di­ke­ret til fl ere af Tom­my Ole­sens uvur­der­li­ge skat­te.

Af pro­fes­sion er han dyr­læ­ge. Men i en år­ræk­ke har Tom­my Ole­sen til­bragt en god del af sin fri­tid med at sø­ge eft er da­ne­fæ, som er be­teg­nel­sen for de fund, der lig­ger i den dan­ske jord.

Egent­lig har han væ­ret bidt af det helt fra barns­ben. Den­gang tra­ve­de han rundt på mar­ker­ne om­kring Thy og led­te eft er fl in­te­r­ed­ska­ber. Så blev han vok­sen, fi k ko­ne og børn, en ud­dan­nel­se, nok at se til. Og in­teres­sen for old­ti­den gled lidt i bag­grun­den.

» Ja, alt­så li­ge ind­til for 10- 12 år si­den, hvor jeg tænk­te, at det kun­ne væ­re sjovt at ha­ve en me­tal­de­tek­tor og gå ud at gø­re fund. Jeg vid­ste jo godt, at det var et in­ter­es­sant om­rå­de, jeg bo­e­de i, « for­kla­rer han.

For dem, som ik­ke ken­der Lej­re, kræ­ver det en lil­le in­tro­duk­tion. Mens man i Jyl­land – nær­me­re be­teg­net i Jel­ling ved Vej­le – på­står, at man med Jel­ling­s­te­nen lig­ger in­de med Dan­marks dåb­sat­test, me­ner man i Lej­re, at man har sel­ve vug­gen. At det er dér, hi­sto­ri­en om Dan­mark ta­ger sin be­gyn­del­se.

El­ler som mu­se­ums­in­spek­tør fra Roskil­de Mu­se­um Lou­i­se Da­hl Chri­sten­sen i en ar­ti­kel har for­mu­le­ret det: ’ Her be­gyn­der, iføl­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.