MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Lars Sei­er Chri­sten­sen Lars Sei­er Chri­sten­sen - født 1963 i København - er dansk bank­di­rek­tør, som sam­men med Kim Four­nais ud­gør di­rek­tio­nen for Saxo Bank. Han stift ede sam­men med Four­nais i 1992 fonds­mæg­ler­sel­ska­bet Mi­das, der se­ne­re blev til on­li­ne- ban­ken Saxo Bank, som i 2001 fi k sta­tus som en of­fi ci­el eu­ro­pæ­isk bank. I 2008 eje­de Lars Sei­er Chri­sten­sen og Kim Four­nais 62 pct. af ak­tier­ne i Saxo Bank, der da hav­de en vær­di på op mod 13 mia. kr. Det hed ik­ke “skjår­te”

Min barn­dom blev ind­ledt i København, men fol­ke­sko­le­å­re­ne fo­re­gik i Vi­borg, hvor fa­mi­li­en fl yt­te­de til. Da jeg var 15 år, fl yt­te­de jeg tilbage til København, og jeg kom til at gå i 1. g på N. Za­h­les Gym­na­siesko­le ved Nør­report Sta­tion. Det var på bag­grund af tri­ste om­stæn­dig­he­der, for min far dø­de på det tids­punkt. Til trods for mi­ne op­rin­de­li­ge kø­ben­havn­ske ge­ner, lær­te jeg mig hur­tigt, at man skul­le få sty r på bog­sta­vet ’ o’. Det hed ik­ke ’ skjår­te’ men skjor­te, og det lær­te man på den hår­de må­de på en kø­ben­havnsk skole. Jeg tror, det er me­get godt, at jeg har haft fød­der­ne plan­tet i den jy­ske muld, og at jeg si­den kom ind til en fl ok smar­te pi­ger i en sprog­lig klas­se på Zahle. Der var 20 pi­ger og tre dren­ge i klas­sen. Jeg hav­de ik­ke no­get imod ma­te­ma­tik, men sproget in­ter­es­se­re­de mig me­re, og i sær­de­les­hed vil­le jeg ger­ne væ­re klas­sisk sprog­lig. Som gan­ske ung in­ter­es­se­re­de jeg mig for ar­kæ­o­lo­gi og hi­sto­rie. Mit snit i gym­na­si­et? Det var i un­der­kan­ten af et 10- tal. Jeg tror, jeg kun­ne ha­ve for­fulgt en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, men jeg tog i ste­det et år fri. Og si­den to år fri - og kom al­drig tilbage.

2)

New wa­vemu­sik trak

19 år: Eft er gym­na­si­et tog jeg til Spa­ni­en og åb­ne­de et værts­hus sam­men med min ven Mi­ka­el. Det ko­ste­de ik­ke me­get at op­ret­te en bar, for vi hav­de ik­ke ret man­ge pen­ge. Vi skul­le ba­re love at be­ta­le hus­le­je frem­over, og det gjor­de vi så. Ba­ren lå i en for­holds­vis barsk og uven­lig ga­de, hvor det ik­ke li­ge­frem væl­te­de med turi­ster. Men vi hav­de nog­le pi­ger, der del­te lø­be­sed­ler ud med til­bud på drinks, jeg stod mest i ba­ren. Det var den­gang, punkmu­sik­ken kom til, men især new wa­ve- mu­sik­ken til­trak vo­res op­mærk­som­hed. Vi kun­ne li’ band som The Clash, Jam, Cu­re og The Smit­hs. Des­u­den de dan­ske Sods, se­ne­re Sort Sol, som vi kun­ne hø­re i Salt­la­ge­ret og i den Grå Hal hjem­me i Dan­mark. Og jeg hø­rer det sta­dig. Vi var først og frem­mest til­knyt­tet mods- be­væ­gel­sen, som var ’ Cle­an li­ving un­der dif­fi cult con­di­tions’, velklæd­te og tit med et ty ndt læ­der­s­lips. Jeg vil­le ger­ne væ­re børs­mæg­ler. Der­for læ­ste jeg hver dag Fi­nan­ci­al Ti­mes, mens jeg bo­e­de i Spa­ni­en. Selv­om jeg ik­ke hav­de no­gen dansk kar­ri­e­re i ban­kver­de­nen, fi k jeg et trai­nee- ag­tigt job i Lon­don. Den­gang var man re­la­tivt åben over­for at an­sæt­te, hvis man el­lers føl­te, at per­so­nen hav­de nok gå- på- mod og vid­ste no­get om tin­ge­ne.

3)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.