E

BT - - SØNDAG -

An­dreas Bach Hou­gaard

ahou@ bt. dk t skridt væk fra dy­dens smal­le sti har nu ko­stet 37 mil­li­o­ner men­ne­sker dyrt. Si­den ha­ck­e­re læk­ke­de da­ta i mas­se­vis, har As­hley Ma­di­son- bru­ge­re ver­den over følt kon­se­kven­ser­ne af de­res for­bin­del­se til ut­ro­skabs­si­den. Nu vil de sagsø­ge fi rma­et, der har tjent mil­li­ar­der på de­res utugt. Ut­ro­skabs­si­den As­hley Ma­di­sons bru­ge­re har det ik­ke nemt for ti­den. Der er si­den læka­gen sket en stig­ning i af­pres­ning i Ca­na­da og USA, hvor stør­ste­delen af bru­ger­ne kom­mer fra, men og­så på vo­res si­de af At­lan­ten, i Stor­bri­tan­ni­en, op­le­ver bru­ge­re nu at bli­ve af­pres­set for ik­ke at bli­ve af­slø­ret. Des­u­den er to selv­mord ind­til vi­de­re ble­vet kæ­det sam­men med off ent­lig­gø­rel­sen af si­dens bru­ger­da­ta, og et utal af hjer­ter er ble­vet knust.

As­hley Ma­di­son er en hjem­mesi­de, som sæt­ter folk, der øn­sker et si­despring, i kon­takt med hin­an­den. 12. juli blev si­den ha­ck­et af en grup­pe kal­det ’ The Im­pa­ct Team’. Den fri­gav da­ta om bru­ger­ne den 17. au­gust, da hjem­mesi­den næg­te­de at imø­de­kom­me de­res krav. Grup­pen kræ­ve­de si­den luk­ket i pro­test mod ge­by­ret på 19 dol­lar, som hjem­mesi­den kræ­ve­de af bru­ge­re for at slet­te de­res pro­fi l. Det har vist sig, at fol­ke­ne bag si­den al­drig slet­te­de bru­ge­res da­ta, selv­om kun­der­ne be­tal­te be­lø­bet, og nu lig­ger 37 mil­li­o­ner bru­ge­res føl­som­me da­ta alt­så på in­ter­net­tet. Langt de fl este bru­ge­re er mænd i al­de­ren 40- 50 år.

Ad­vo­ka­ter smø­ger ær­mer­ne op

Nu for­sø­ger en del af si­dens bru­ge­re gen­nem et grup­pe­søgs­mål mod den ca­na­di­ske virk­som­hed Avid Li­fe Me­dia, der står bag As­hley Ma­di­son, at ta­ge hævn over hjem­mesi­den, der ik­ke for­må­e­de at leve op til løft er­ne om be­skyt­tel­se og slet­ning af bru­ger­nes da­ta. Blandt an­dre skul­le en grup­pe ad­vo­ka­ter i Ca­na­da for­sø­ge at ind­kræ­ve 3,82 mia. kro­ner i er­stat­ning til dets ca­na­di­ske bru­ge­re. I USA er fl ere grup­pe­søgs­mål og­så ved at bli­ve stab­let på be­ne­ne, og det sam­me kan me­get vel ske i Eu­ro­pa, vur­de­rer lek­tor i ju­ra og retsvi­den­skab ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School An­drej Savin. si­den fort­sat er util­gæn­ge­lig i Singapore. Og Fi­lip­pi­ner­nes ju­stits­mi­ni­ster Leila de Li­ma har ud­trykt øn­ske om at føl­ge Sin­ga­po­res ek­sem­pel og gø­re si­den umu­lig at be­sø­ge i lan­det.

Det har hel­ler ik­ke al­tid væ­ret li­ge nemt at re­k­la­me­re for hjem­mesi­den, der har op­le­vet mod­vil­je blandt ra­dio- og tv- sta­tio­ner ver­den over i for­hold til at sen­de dens re­k­la­mer.

Al­li­ge­vel har As­hley Ma­di­son- hjem­mesi­den, som blev lan­ce­ret tilbage i 2002, vok­set sig næ­sten 40 mil­li­o­ner bru­ge­re stor. Fir­ma­et bag, Avid Li­fe Me­dia, er og­så kun vok­set tak­ket væ­re suc­ce­sen og an­slås at væ­re tæt på en mil­li­ard dol­lar værd. Ba­re i 2014 tjen­te fi rma­et 115 mio. dol­lar, hvil­ket var en stig­ning på he­le 45 pro­cent i for­hold til de 78 mio. dol­lar, virk­som­he­den tjen­te året for­in­den.

Tred­je døds­synd

Der er alt­så mas­ser af pen­ge at hen­te i den tred­je døds­synd, utugt, hvil­ket og­så er år­sa­gen til, at man med ga­ran­ti vil se fl ere lig­nen­de hjem­mesi­der, vur­de­rer se­xo­log Jakob Ol­rik.

» Det vil helt sik­kert væ­re en vok­sen­de in­du­stri. Jeg er ik­ke i tvivl om, at vi i frem­ti­den og­så vil stø­de på ni­cheut­ro­skabs­si­der til folk med sær­li­ge øn­sker. Du kan se på dat­ing- in­du­stri­en: En­gang var der kun et par styk­ker, mens der i dag er et hav af tje­ne­ster. Det er et spørgs­mål om at ska­be et ud­bud til en eft er­spørgsel, « si­ger han.

Den ut­ro­skabs­si­de, der er mest po­pu­lær i Dan­mark, er Vi­cto­ria Milan. Hjem­mesi­den, der tid­li­ge­re har væ­ret heft igt de­bat­te­ret, bryster sig af at ha­ve 179.800 pro­fi ler på gift e dan­ske­re. Til sam­men­lig­ning er der i om­eg­nen af 14.000 dan­ske­re på As­hley Ma­di­son. Vi­cto­ria Milan fi ndes ik­ke kun i Dan­mark, men ope­re­rer i 33 for­skel­li­ge lan­de for­delt over fem ver­dens­de­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.