’’

BT - - SØNDAG -

» Hvis fi rma­et bag As­hley Ma­di­son har et virk­som­heds­sæ­de el­ler ser­ve­re i Eu­ro­pa, så vil de væ­re un­der­lagt nog­le EU- love om da­ta­be­skyt­tel­se, og der­for vil det væ­re at for­ven­te, der og­så kom­mer søgs­mål her­fra, « ud­ta­ler han.

Utro­skabsin­du­stri­en er en bran­che i vækst, til trods for at ’ va­ren’, der hand­les med, an­ses som kon­tro­ver­si­el. Ind­til for ny­lig var As­hley Ma­di­son blo­ke­ret af sta­ten i Syd­korea, mens Stif­te­ren af As­hley Ma­di­son, No­el Bi­der­man, er her fo­to­gra­fe­ret, mens alt end­nu gik godt for ut­ro­skabs­si­den. Fo­to: Reu­ters

DFor selv­om hjem­mesi­der som Vi­cto­ria Milan og As­hley Ma­di­son tje­ner pen­ge på at sæt­te ut­ro æg­te­folk i for­bin­del­se med hin­an­den, frem­mer de ik­ke ut­ro­skab, me­ner Jakob Ol­rik:

» Det er nemt at ret­te sin vre­de mod hjem­mesi­der­ne, men de er i bund og grund ik­ke pro­ble­met. Ut­ro­skab er et syg­dom­s­tegn i et for­hold mel­lem to men­ne­sker, som ik­ke op­står, for­di man har set en re­k­la­me på en bus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.