HER ER SYV AD­VAR­SELS­TEGN

BT - - SØNDAG -

1. Ge­ne­rel ad­færd æn­drer sig. 2. Mo­bil­te­le­fo­nen eft er­la­des ik­ke uden op­syn, ta­ges med overalt og må­ske kom­mer der og­så ko­de på. 3. Din part­ner har me­re fo­kus på sit ud­se­en­de end nor­malt, kø­ber nyt tøj og gør ge­ne­relt me­re ud af sig selv. 4. Din part­ner har fl ere ar­ran­ge­men­ter ude af hu­set og me­re over­ar­bej­de end nor­malt. 5. Din part­ner er fra­væ­ren­de og har svært ved at væ­re tæt på dig. 6. Din part­ner fø­ler sig over­vå­get og går til an­greb på dig i ste­det for at æn­dre egen ad­færd. 7. Din part­ner bli­ver vred, når du spør­ger, om der er no­get galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.