’’

BT - - SØNDAG -

NOG­LE TING KAN gø­res på se­kun­der. Vi kan kø­be ind. Vi kan læ­se vo­res post. Vi kan gå i ban­ken. De fl este af os er vist eni­ge om, at det er prak­tisk og rart. Dy­best set bur­de det fri­gi­ve oce­a­ner af tid til alt dét, vi så ger­ne vil nå, men af en el­ler an­den grund er det i ste­det med til at stres­se. Jo, det er dej­ligt at kun­ne få løst pro­ble­mer nu og her, men bun­ker­ne af post er ble­vet til­sva­ren­de stør­re. JEG MOD­TA­GER I min ind­bak­ke hver dag om­kring 120 mail. De 70 af dem er re­k­la­mepost, FB- op­da­te­rin­ger og nyheds­bre­ve. De sid­ste 50 er fra men­ne­sker, der for­ven­ter en form for svar. Jeg sy­nes, det er man­ge. Og sam­ti­dig mod­ta­ger jeg post på to for­skel­li­ge Fa­ce­book­pro­fi ler og på Lin­kedIn. Jeg får kom­men­ta­rer på In­s­ta­gram og Fa­ce­book, som oft e in­de­hol-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.