Ny PLUS- guide til Singapore

Asi­en:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak // be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY

Skys­kra­be­re og fi­nans­di­strikt. En in­ter­na­tio­nal me­tro­pol, som dog sam­ti­dig er over­sku­e­lig, og en mul­ti­kul­tu­rel smel­te­di­gel til­sat en duft af Fjer­nø­sten.

Singapore har det he­le – og me­re til.

For et par hund­re­de år si­den lå der ba­re en be­ske­den fi­sker­by ved flo­dens ud­løb. Der, hvor Sir Tho­mas Stam­ford Raf­f­les gik i land i 1819 og be­slut­te­de, at det var et godt sted en han­dels­sta­tion.

Øen blev bri­tisk ko­lo­ni og var det til 1962, hvor Singapore slut­te­de sig til Fø­de­ra­tio­nen Ma­lay­sia, men ef­ter et par års ideologisk kon­flikt fik Singapore su­veræ­ni­tet. Det var 9. au­gust 1965.

50 års ju­bilæ­et som selv­stæn­dig stat er ble­vet fejret med ar­ran­ge­men­ter og ud­stil­lin­ger he­le året, og der er sta­dig fle­re mar­ke­rin­ger på pro­gram­met:

19. sep­tem­ber åb­ner en nyin­dret­ning af den per­ma­nen­te ud­stil­ling i Na­tio­nal Mu- se­um, som blev byg­get un­der ko­lo­ni­ti­den i 1823.

24. novem­ber genåb­ner Na­tio­nal Gal­le­ry ef­ter en stør­re op­byg­ning. Kunst­mu­se­et har adres­se i den tid­li­ge­re Ci­ty Hall og Sur­pre­me Court byg­nin­ger­ne, som lig­ger i den hi­sto­ri­ske del af by­en – tæt ved Raf­f­les Lan­ding Si­te – hvor det he­le be­gynd­te.

Østa­ten nær ækva­tor er sta­dig han­dels­cen­trum, con­tai­ner­ski­be­ne lig­ger for an­ker i ræk­ke­vis syd for øen. Men der sat­ses og­så på turis­me. Øen, der har knap fem mio. ind­byg­ge­re, be­sø­ges hvert år af knap 12 mil­li­o­ner turi­ster.

Man­ge er i lan­det på et stop- over på rej­sen vi­de­re mod an­dre rej­se­mål som Ba­li, Au­stra­li­en og New Ze­aland, men fle­re og fle­re bli­ver lidt læn­ge­re. Singapore har nem­lig sat­ses må­l­ret­tet på at ud­vik­le sin turis­me. Hvor det tid­li­ge­re pri­mært var shop­ping, det hand­le­de om, er det i dag i langt hø­je­re grad op­le­vel­ser: kul­tur, for­nø­jel­se, spæn­ding, na­tur og ik­ke mindst kuli­na­ri­ske op­le­vel­ser

Få tip til stor­by­fe­ri­en i den nye Plus- guide til Singapore. Plus- gu­i­der til an­dre stor­by­er Rom Oslo Pa­ris Ber­lin Am­ster­dam Bang­kok Bar­ce­lo­na Lon­don

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.