Be­søg lan­det bag » Sex on the beach «

Ud­flugt:

BT - - REJSER - Lars Hen­rik Aa­gaard rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

TYR­KI­ET

Den godt 130 km lange og næ­sten evigt sol­be­skin­ne­de stræk­ning mel­lem An­ta­lya og Ala­nya på den tyr­ki­ske mid­del­hav­skyst hø­rer ik­ke umid­del­bart til blandt de mest at­trak­ti­ve.

Na­tur­lig­vis er der strand, pal­mer og blåt hav. Men det er et og­så boo­m­om­rå­de med mas­ser af byg­ge­ak­ti­vi­tet.

Li­ge øst for mil­li­onby­en An­ta­lya er bul­l­doze­re ved at gø­re klar til ver­dens­ud­stil­lin­gen EXPO 2016 på en kæm­pe­mæs­sig byg­ge­plads. Og om­trent halv­de­len af den øv­ri­ge stræk­ning he­le vej­en til den store » skan­di­na­vi­ske « turist­by Ala­nya er pla­stret til med præg­nan­te all in­clu­si­ve resort­ho­tel­ler. Og at døm­me ef­ter an­tal­let af byg­ge­kra­ner og last­bi­ler kom­mer der kon­stant fle­re til.

Men er man lan­det med sin fa­mi­lie i et af de utal­li­ge ho­tel­ler langs ky­ster, kan der godt mel­de sig en trang til at for­la­de den kun­sti­ge og luk­ke­de fe­ri­e­ver­den ef­ter et par da­ge – når man har få­et nok af pool, bil­li­ge co­ck­tails og sve­di­ge sol­sen­ge.

Flo­der og vand­fald

For li­ge bag ky­sten tår­ner Taurus­b­jer­ge­ne sig op med de­res sil­hu­et­ter og lok­ken­de drøm om sva­len­de flo­der og bul­dren­de vand­fald.

For at kom­me her­til – og for at kom­me i nær­he­den af an­dre tyr- ki­ske op­le­vel­ser uden­for resor­tet, må man le­je bil. Og som førs­te­gangs­chauf­før i Tyr­ki­et kø­rer un­der­teg­ne­de le­je­bi­len til Ala­nya, og bli­ver no­get overrasket over kako­fo­ni­en af skan­di­na­visk i den ik­ke us­køn­ne turist­by, her­un­der over mæng­den af re­stau­ran­ter med me­nu­kort på dansk, svensk og norsk.

Lan­dets bed­ste strand

Men når først man står op­pe på den 250 me­ter hø­je byzan­tin­ske borg­høj Ka­lo­nor­os, der knej­ser over by­en, for­står man skan­di­na­ver­nes be­ta­gel­se af om­rå­det: På den ene si­de Ala­ny­as pal­me­klæd­te strand­bou­le­vard og far­ve­ri­ge ski­be på re­den. På den an­den si­de den be­ta­gen­de Kle­o­pa­tra- strand med si­ne dov­ne tur­kis­blå bøl­ger.

Stran­den hø­rer til blandt de bed­ste i Tyr­ki­et, men ne­de for­an stran­dens disko­te­ker og nat­klub­ber over­ra­skes man al­li­ge­vel lidt over sy­net af store re­k­la­mer, der an­non­ce­rer en fo­re­stå­en­de kon­cert med den dan­ske po­p­stjer­ne Me­di­na. Og få uger se­ne­re med Ras­mus Se­e­bach.

Og­så i og om­kring den old­gam­le græsk- ro­mer­ske ru­in­by Si­de tæt på Ma­nav­gat sum­mer det af dansk, svensk og norsk – samt af tysk, en­gelsk og rus­sisk.

I det he­le ta­get vrim­ler An­ta­ly­aky­sten med vel­be­va­re­de græ­ske og ro­mer­ske ru­i­ner, bl. a. i Sel­ge lidt op­pe i Taurus­b­jer­ge­ne, hvor der ik­ke er nær så man­ge turi­ster. El­ler om­kring As­pen­dos, hvor en old­gam­mel sel­juk­kisk bro over en bru­sen­de flod fø­rer tan­ker­ne til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.