Mála­ga – en by, man let fo­rel­sker sig i

Spa­ni­en:

BT - - REJSER -

vi­se et stør­re an­tal glim­ren­de mu­se­er.

Me­re end en snes af slagsen er det værd at bru­ge tid på, og blandt de populæreste er ik­ke over­ra­sken­de al­le­re­de nævn­te Pi­cas­sos barn­doms­hjem og mu­se­um.

Beg­ge ste­der får dog kamp til stre­gen i år, hvor by­en har kun­net klip­pe snoren til et par kul­tu­rel­le se­vær­dig­he­der i svær­vægts­klas­se.

Åb­nin­gen af det før­ste Cen­tre Pom­pi­dou uden for Frankrig har vakt be­ret­ti­get op­sigt, og ale­ne den spek­taku­læ­re glas­byg­ning på den mo­der­ne og vel­fun­ge­ren­de hav­ne­front er værd at kig­ge nær­me­re på.

In­den­for in­vi­te­res gæ­ster- ne på en rej­se gen­nem kun­sten i det 20. og 21. år­hund­re­de med en ud­stil­ling af 90 fran­ske kunst­vær­ker.

Rus­ser­ne gør imid­ler­tid fransk­mæn­de­ne ran­gen stri­dig, idet Det Rus­si­ske Mu­se­um fra Skt. Pe­ters­borg i år er ryk­ket ind i Ma­la­gas tid­li­ge­re to­baks­fa­brik med hund­re­de kunst­vær­ker fra det 15. til det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.