’ Jeg stop­per til som­mer’

Tom­my Be­ch­mann stop­per trods øje­blik­ke­lig suc­ces snart kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­TUR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN Fo­to: Claus Fi­sker

Det er snart slut med at se Tom­my Be­ch­mann jub­le ef­ter en scor­ing.

Vi­borg FFs Ole Ni­el­sen, øn­ske­de eft er kam­pen hel­ler ik­ke at sæt­te nav­ne på de spil­le­re, han har i kik­ker­ten. Ud­over Tom­my Be­ch­manns » Men det er ik­ke no­gen to scor­in­ger var det de to hem­me­lig­hed, at vi ger­ne vil klub­bers age­ren på trans­fer­ha­ve styr­ket vo­res trup med mar­ke­det – in­den ’ som­me­ren el­ler to off en­siv­spil­le­re, der vin­du­et’ luk­ker ned mandag kan ta­ge du­el­ler­ne med mod­ved mid­nat – der var det store stan­der­nes for­svars­spil­le­re sam­ta­le­em­ne uden for omi straff es­parks­fel­tet. Li­ge nu klæd­nings­rum­met på Ce­res har vi en ræk­ke nav­ne stå­enPark i Ha­der­s­lev. de på blok­ken. In­tet er fær­dig

Og skal man tro sport­s­che­for­hand­let. Jeg tror dog, at det fer­ne i så­vel Sønderjyske som lyk­kes, « sag­de Ole Ni­el­sen. Vi­borg FF, bli­ver der hand­let. Han lag­de eft er ne­der­la­get

» Vi mang­ler en spil­ler til mod Sønderjyske ik­ke skjul bag­kæ­den. Det se­ne­ste stykpå sin skuff el­se over ne­der­la­get.ke tid har vi væ­ret i di­a­log med to- tre spil­le­re. Men hvad » Præ­sta­tio­nen var vo­res det en­der med, har jeg li­ge nu hidtil dår­lig­ste i den­ne sæ­son. svært ved at sva­re på, « sag­de Vi over­lod al ini­ti­a­tiv til SønSøn­derjy­skes Hans Jør­gen derjy­ske, « sag­de en ær­ger­lig Hay­sen. Ole Ni­el­sen.

Sønderjyske fort­sat­te sin go­de start på su­per­liga- sæ­so­nen, da de i Ha­der­s­lev be­sej­re­de Vi­borg FF 2- 1. Her­med blev po­si­tio­nen i top­pen kon­so­li­de­ret. Og det er over­ra­sken­de. De se­ne­ste sæ­so­ner har søn­derjy­der­ne kæm­pet hårdt for at und­gå nedryk­ning.

Det ska­des­pla­ge­de hjem­me­hold, der måt­te und­væ­re blandt an­dre Tho­mas Dal­gaard, An­dreas Og­ge­sen og Ja­nus Dra­ch­mann, gik til pau­sen med en fø­ring på 1- 0 på Tom­my Be­ch­manns fuld­træff er i det 24. mi­nut. Det kun­ne der ab­so­lut ik­ke ind­ven­des no­get mod.

An­den halv­leg var 13 mi­nut­ter gam­mel, da Tom­my Be­ch­mann på Ada­ma Gu­iras op­læg brag­te Sønderjyske for­an 2- 0.

Det lig­ne­de en sik­ker Sønderjyske- sejr, men med Jo­nas Kam­pers fuld­træff er til 1- 2 i det 72. mi­nut lyk­ke­des det for Vi­borg det at be­va­re spæn­din­gen om kam­pens ud­fald frem til sid­ste dom­mer­fl øjt. Det blev dog ik­ke til fl ere scor­in­ger. ’ Der er kun én Tom­my Be­ch­mann,’ sang bå­de til­sku­e­re og hold­kam­me­ra­ter eft er den 33- åri­ge an­gri­ber med to fuld­træff ere hav­de lagt fun­da­men­tet til Søn­derjyskes sejr på 2- 1 over Vi­borg FF.

Men snart skal de fod­bold­g­la­de søn­derjy­der fi nde en an­den helt, de kan hyl­de.

» Pla­nen er, jeg stop­per til som­mer. Her op­hø­rer min kon­trakt, og så skal jeg ha­ve fær­dig­gjort mi­ne øko­no­mistu­di­er på Han­dels­højsko­len i Aar­hus, « sag­de Tom­my Be­ch­mann.

De se­ne­ste sæ­so­ner har han dø­jet med bå­de knæska­der og fi ber­s­præng­nin­ger.

» Men i den­ne sæ­son har jeg del­ta­get i stort set al­le træ­nings­pas. Det har be­ty­det, at jeg fy­sisk ik­ke har væ­ret bed­re, si­den jeg vend­te tilbage til Dan­mark ( fra Tys­kland i 2011, red.), « sag­de Tom­my Be­ch­mann, der blev rost til sky­er­ne af Søn­derjyskes nye træ­ner Jakob Mi­chel­sen.

» Tom­my er ’ still go­ing strong’ og har i den­ne sæ­son få­et sin an­den ung­dom. Beg­ge hans scor­in­ger mod Vi­borg er godt sat ind. Hvor­for skal han dog stop­pe til som­mer? Der er ni må­ne­der tilbage af sæ­so­nen. Her kan han nå at æn­dre pla­ner, « sag­de Jakob Mi­chel­sen.

Ind­køb i sig­te

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.