Der­for er FCM en ny suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Bo Amstrup

JESS THORUP ER en usæd­van­lig rar mand, det ved en­hver, li­ge­som al­le ved, at han har haft en gan­ske fl ot ak­tiv kar­ri­e­re bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det. Han var kap­ta­jn i fl ere af si­ne klub­ber og spil­le­de un­der dyg­ti­ge træ­ne­re som Ove Pe­der­sen og Vig­go Jen­sen her­hjem­me og un­der Stå­le Sol­bak­ken i Nor­ge.

En så­dan kar­ri­e­re re­sul­te­rer na­tur­lig­vis i en so­lid bal­last til at gå vi­de­re i bran­chen som træ­ner. Han ind­led­te som as­si­stent­træ­ner for Ove Pe­der­sen og Tro­els Bech. Der fi k han mu­lig­hed for at stjæ­le go­de ele­men­ter og fi k vel og­så ind­sigt i, hvor­dan han ik­ke øn­ske­de at gø­re tin­ge­ne.

Han blev si­den ch­eft ræ­ner i Es­b­jerg og fandt sig selv og sin stil.

Det gik mest godt. SÅ BLEV HAN lidt over­ra­sken­de U21træ­ner. Ik­ke overa­sken­de for­di han ik­ke skul­le kun­ne kla­re det, for selv­føl­ge­lig kun­ne han det, men net­op med sin prak­ti­ske ud­dan­nel­se og er­fa­ring fra si­ne mester­læ­re­re li­ge­som sy­ste­met og sti­len, han prak­ti­se­re­de i Es­b­jerg, ik­ke li­ge var det op­lag­te valg i re­la­tion til tan­ker­ne om ’ Den rø­de tråd’, sy­nes jeg.

Men han til­pas­se­de sig, lyt­te­de og lær­te af si­ne kom­pe­ten­te kol­le­ger og fast­holdt sam­ti­digt si­ne eg­ne idéer. Han ud­vik­le­de sig og blev klogere og dyg­ti­ge­re.

Han hav­de et stærkt kuld at ar­bej­de med, men det har man­ge af de fo­re­gå­en­de U21- træ­ne­re og­så haft uden at kun­ne ska­be næv­ne­vær­di­ge resultater af den grund.

Re­sul­ta­ter­ne kom med Jess Thorup, og hol­det kva­li­fi ce­re­de sig til EM i Prag.

Her var bå­de de in­ter­ne og ek­ster­ne for­vent­nin­ger store. Det blev til en se­mi­fi na­le og der­med kva­li­fi ka­tion til OL i Rio, og det var vel god­kendt. Li­ge­frem fl ot men­te man­ge.

Jeg sy­nes, præ­sta­tio­ner­ne var så som så, og jeg sy­nes fak­tisk og­så, at Jess fam­le­de med at fi nde sit hold. Egent­lig me­ner jeg ik­ke, at det bedst mu­li­ge hold spil­le­de på no­get tids­punkt un­der slut­run­den.

Det, Jess imid­ler­tid de­mon­stre­re­de un­der den slut­run­de, var en ka­rak­ter­fast­hed, hvor han stil­le­de det hold, han tro­e­de på. Han stil­le­de det og ud­skif­te­de un­der­vejs uden hen­syn­ta­gen til me­rit­ter og sta­tus, uden in­ter­es­se for, at han kun­ne bli­ve sky­de­ski­ve i pres­sen ved svig­ten­de resultater. Han vi­ste sig at væ­re alt an­det end kon­fl ikt­sky.

Et respek­ta­belt og nød­ven­digt ka­rak­ter­træk for en top­træ­ner. I KØLVAN­DET PÅ Glen Rid­ders­holms op­sigtsvæk­ken­de op­si­gel­se blev Jess Thorup ud­råbt som ny ch­eft ræ­ner for de dan­ske me­stre, der nu for al­vor var på vej ud i ver­den.

Og­så her blev jeg lidt overrasket over, at val­get faldt på Jess Thorup. I hvert fald hav­de jeg hel­ler ik­ke set det kom­me, men FC Midtjyl­lands le­del­se sy­nes jo at ha­ve set rig­tigt. Igen.

Jess Thorup ud­strå­ler en dej­lig ro. En ro, der fo­re­kom­mer at ha­ve smit­tet af på hol­det, der med sin ek­stre­me fy­sik og fart af og til kan vir­ke lidt for hek­tisk.

’ Der er me­re ta­le om hek­tik end tak­tik’, har jeg af og til med stor au­to­ri­tet er­klæ­ret – selv om det sandt at si­ge har væ­ret van­ske­ligt at kri­ti­se­re dem for ret me­get de se­ne­ste par sæ­so­ner. I hvert fald i na­tio­nal sam­men­hæng.

Det skul­le da li­ge væ­re i for­hold til struk­tur og de­fen­siv sta­bi­li­tet.

Off en­sivt var FC Midtjylland så stærk i Su­per­liga­en i fj or, hvor hol­det score­de så man­ge mål, at det ik­ke be­tød no­get, at der var fem kon­kur­ren­ter i liga­en, der slap fær­re mål ind.

Men den går ik­ke in­ter­na­tio­nalt. I DE SEKS kam­pe, hvor FC Midtjylland har spil­let i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng eft er som­mer­pau­sen, har hol­det spil­let til nul fi re gan­ge. Sout­hamp­ton hav­de blot tolv af­slut­nin­ger i to kam­pe. Og i Su­per­liga­en er der sco­ret søl­le to mål mod FC Midtjylland i de før­ste seks run­der.

Det er i sig selv im­po­ne­ren­de, og det bli­ver ik­ke rin­ge­re af, at to af kam­pe­ne har væ­ret mod AaB og guld­fa­vo­rit­ter­ne fra København.

Som jeg skrev på den­ne plads for en uge si­den, er det et stor­hold vær­digt at le­ve­re in­ter­na­tio­nal suc­ces og sam­ti­digt vin­de si­ne po­int i liga­en.

FC Midtjylland lig­ger på en før­ste­plads på trods af, at hol­det har til­ladt sig at ro­te­rer og pri­o­ri­te­re de en­kel­te kam­pe, hvor der og­så har væ­ret in­ter­na­tio­na­le op­ga­ver at ta­ge hen­syn til. PO­IN­TE­NE I LIGA­EN har FC Midtjylland over­le­gent be­mæg­ti­get sig de se­ne­ste par sæ­so­ner, men først i tors­dags blev klub­ben født i in­ter­na­tio­nalt re­gi.

Ta­lent og power har trup­pen he­le ti­den haft til over­mål. Med ind­kø­be­ne af Jo­han Da­hlin og Kian Hansen er mid­terak­sen ble­vet kon­kur­ren­ce­dyg­tig i in­ter­na­tio­nal sam­men­hæng. Ba­stio­nen for­an må­let er trim­met og styr­ket den se­ne­ste må­ned, og sam­ti­dig rå­der FC Midtjylland al­le­re­de over tre skar­pe an­gri­be­re.

Oven på kva­li­fi ka­tio­nen til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League tors­dag har man nu og­så 30- 50 fl ere mi­li­o­ner til at for­stær­ke sig yder­li­ge­re med på fl an­ker­ne. FC Midtjylland er med an­dre ord i færd med at ud­vik­le sig til et kom­pag­ni, der er klar til at ero­bre land.

Jess Thorup ( i mid­ten) har for­må­et at løf­te ar­ven ef­ter Glen Rid­ders­holm og har for­bed­ret FC Midtjylland yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.