Krig i kulis­sen

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg vin­ke­de i går far­vel til Bay­ern, men skif­tet til Schal­ke var ik­ke kun med hans go­de vil­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MAGTSPIL Lass Vø­ge og Ma­ti­as Rona

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg sat­te fre­dag sin un­der­skrift på en etårig le­je­aft ale med den ty ske Bun­des­liga- klub Schal­ke 04. For de fl este var det en over­ra­skel­se, at den 20- åri­ge dan­sker hav­ne­de hos de kon­ge­blå. For bun­des­liga­ri­va­ler­ne fra Bay­er Le­ver­ku­sen var læn­ge top­fa­vo­rit til at sik­re sig le­je­aft alen med Højb­jerg.

Og den dan­ske lands­holdspro­fi l var – iføl­ge BTs ty­ske pres­sekil­der – da og­så mest tændt på et skift e til Le­ver­ku­sen. Men Bay­ern Mün­chen, der ejer den un­ge dan­sker, sat­te en stop­per for skift et og in­si­ste­re­de i ste­det på, at Højb­jerg skul­le en tur til Schal­ke

Den op­rin­de­li­ge for­kla­ring skul­le eft er­si­gen­de væ­re, at Bay­ern helst ik­ke vil­le for­stær­ke Le­ver­ku­sen, som mester­klub­ben an­ser som sin vær­ste bun­des­liga- ri­val.

Men Bay­erns mod­vil­je skyl­des iføl­ge BTs op­lys­nin­ger og­så, at Bay­ern Mün­chens sport­s­chef, Mat­t­hi­as Sam­mer, og Le­ver­ku­sens dit­to, Ru­di Völ­ler, ik­ke har hø­je tan­ker om hin­an­den.

Le­gen­der i krig

SØ NSØDNADGA 3G0 3.0 A. UAUGGUUSSTT 2 2001155 De to tid­li­ge­re lands­holdskol­le­ga­er er an­gi­ve­ligt ble­vet uven­ner, eft er at Sam­mer har fo­re­slå­et at for­læn­ge næ­ste års som­mer­pau­se med et par uger på grund af OL- fod­bold­t­ur­ne­rin­gen i Rio de Ja­neiro.

Det fo­re­slag blev promp­te skudt ned af Völ­ler, og un­der et klub- se­mi­nar i Frank­furt i star­ten af au­gust før­te ue­nig­he­den til et højlydt skæn­de­ri mel­lem de to ty­ske fod­bol­di­ko­ner.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg var dog ik­ke på­vir­ket af magtspil­let i kulis­sen, da han fre­dag skul­le sæt­te ord på skift et.

» Jeg ser frem til den­ne nye op­ga­ve ind­til slut­nin­gen af sæ­so­nen. Jeg øn­sker at få nog­le kam­pe og fort­sæt­te med at an­be­fa­le mig som spil­ler for FC Bay­ern. Det hå­ber jeg, at jeg kan i Schal­ke, « sag­de han.

Mat­hi­as Sam­mer skjul­te og­så dra­ma­tik­ken i kulis­sen.

» Det­te er me­get godt for beg­ge klub­ber. Vi har sta­dig store for­håb­nin­ger til Pi­er­reE­mi­le og ser hans frem­tid i Mün­chen. Men for at ska­be frem­skridt har han brug for kam­pe, som han bør få hos Schal­ke. Vi har gjort det med Phi­lipp La­hm, To­ni Kroos og David Ala­ba med me­get go­de er­fa­rin­ger, « sag­de han.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg vil­le iføl­ge BTs op­lys­nin­ger selv skif­te til Le­ver­ku­sen, men et magtspil i kulis­sen umu­lig­gjor­de hand­len.

Fo­to: AFP

lavg@ sporten. dk, ma­tr@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.