Stuy­ven vandt dra­ma­tisk 8. eta­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ­KØR­SEL Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Fo­to: AFP

Jas­per Stuy­ven ( Trek Fa­ctory Ra­cing) vandt 8. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña i en mas­ses­purt, men eta­pen vil uden tvivl bli­ve hu­sket for det dra­ma, der ud­spil­le­de sig om­kring Pe­ter Sa­gan fra Tin­koff - Saxo.

Med få ki­lo­me­ter tilbage af eta­pen væl­te­de Pe­ter Sa­gan. Og Tin­koff - Saxo- ryt­te­ren var ra­sen­de. Tv- bil­le­der­ne vi­ste ik­ke styr­tet, men Pe­ter Sa­gan spar­ke­de ud eft er en mort­or­cy­kel og ge­sti­ku­le­re­de og råb­te ty­de­ligt, så det kun­ne in­di­ke­re, at han på en el­ler an­den må­de var kom­met i nær­kamp med mo­tor­cyk­len.

Det er ik­ke fra of­fi ci­elt hold be­kræft et, at Pe­ter Sa­gan blev kørt ned af en mo­tor­cy­kel, men iføl­ge TV2 har Tin­koff - Saxos pres­se­chef sagt, at det var til­fæl­det.

Pe­ter Sa­gan var ud­råbt til en af fa­vo­rit­ter­ne på da­gens eta­pe, men drøm­men om en ny eta­pe­sejr blev hur­tigt ud­veks­let med et ma­re­ridt, der og­så ko­ste­de et par op­trev­le­de cy­kel­s­horts og en stor hud­af­skrab­ning på bal­len.

Fle­re epi­so­der

Un­der som­me­rens Tour de Fran­ce var det Jakob Fuglsang, der blev me­jet ned af en mo­tor­cy­kel på vej op ad Col du Glan­don, og og­så Greg van Aver­ma­et styr­te­de un­der Cla­si­ca San Se­ba­sti­an 1. au­gust eft er at ha­ve kørt sam­men med en mo­tor­cy­kel. Gårs­da­gens epi­so­de med Pe­ter Sa­gan vil helt sik­kert sæt­te me­re fo­kus på pro­ble­met.

8. eta­pe på 182,5 ki­lo­me­ter var en lang ned­kør­sel fra Pu­e­bla de Don Fadrique til Murcia, og fl ere ryt­te­re styr­te­de un­der­vejs. Med 50 ki­lo­me­ter til mål var ame­ri­ka­ne­ren Tejay van Gar­de­ren in­vol­ve­ret i et mas­sestyrt, og BMCryt­te­ren er ud­gå­et – gan­ske li­ge­som han gjor­de i Tour de Fran­ce - af Vu­el­ta a Es­paña med det, der kun­ne lig­ne et bræk­ket kra­ve­ben. Og­så Na­cer Bouhan­ni og Dan Martin er ude af lø­bet eft er styrt.

Lø­bet fø­res fort­sat af Este­ban Cha­ves fra Ori­ca Gre­e­ned­ge. Han har 10 se­kun­der til Tom Du­moulin ( Gi­ant) og 36 til Ni­co­las Ro­che ( Team Sky).

Jas­per Stuy­ven vandt ot­ten­de eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña, der bød på dra­ma­tik og styrt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.