Woz­ni­a­cki ud­går af træ­ning kort før US Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er i pro­ble­mer før US Open. PRO­BLE­MER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Fo­to: AFP

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud­gik fra gårs­da­gens træ­ning med knæpro­ble­mer. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Dan­ske­ren træ­ne­de med po­lak­ken Ag­nieszka Radwanska i New York som op­takt til US Open, men hun måt­te eft er 45 mi­nut­ters spil gå i om­klæd­nings­rum­met for at få til­set sit knæ.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det tog Woz­ni­a­cki sig fl ere gan­ge til knæ­et – blandt an­det un­der ser­ve­træ­nin­gen, og nu skal der så be­hand­ling til for at få hen­de klar til årets sid­ste grand slam, si­ger hen­des far og træ­ner, Piotr Woz­ni­a­cki.

» Den er van­ske­lig at be­hand­le, for­di Ca­ro­li­ne ik­ke rig­tigt har væ­ske nok i det om­rå­de af knæ­et, og det dril­le­de hen­de i dag ( lør­dag, red.). Nu får hun så be­hand­lin­ger, der for­hå­bent­lig kan hjæl­pe, « si­ger Piotr Woz­ni­a­cki til Ek­stra Bla­det.

Se­ne­st var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bå­de i spil­le­mæs­si­ge og fy­si­ske pro­ble­mer mod Pe­tra Kvi­tova, da de to spil­le­de se­mi­fi na­le mod hin­an­den i den sid­ste op­varm­nings­tur­ne­ring før US Open i New Ha­ven.

Woz­ni­a­cki tab­te op­gø­ret med 5- 7, 1- 6, men eft er­føl­gen­de for­sik­re­de hun om, at ska­den ik­ke er me­re al­vor­lig end som så.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki skal tid­ligst i kamp tirs­dag ved US Open - her ven­ter den ame­ri­kan­ske wildcardspil­ler Ja­mie Lo­eb.

Den 25- åri­ge dan­sker er se­e­det som num­mer fi re ved US Open, der bli­ver spil­let på det hur­ti­ge hardcourt- un­der­lag, og for­u­den knæpro­ble­mer ri­si­ke­rer hun og­så at mø­de ri­ge­ligt med ud­for­drin­ger på ba­nen.

Læs me­get me­re om US Open på de næ­ste si­der i den­ne avis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.